فارسی

کفن میت

مطلب قبلی آداب محتضر و تلقین کلمات فرج به او
کیفیت و آداب غسل میت مطلب بعدی

و چون از دنیا رفت چشمانش را فرو خوابانند، و دستهایش را بکشند، و دهانش را بر هم گذارند، و ساقهایش را بکشند، و چانه اش را ببندند، و شروع در تحصیل کفن او کنند، و کفن واجب سه پارچه است: لنگ، پیراهن، و سرتاسرى، و مستحبّ است بر این پارچه ها جره یمنّیه اضافه شود، و آن جامه ایست که از یمن مى آورند، یا پارچه اى دیگر، و پارچه پنجمى زیاد کنند، که با آن رانهاى میّت را بپیچند، و علاوه بر اینها مستحبّ است براى او عمامه قرار دهند، پس مقدارى از کافور که آتش به آن نرسیده باشد تهیّه کنند و بهتر است به وزن سیزده درهم و ثلث، و کمتر از آن چهار مثقال، و اقلّ یک درهم باشد، و اگر دشوار باشد هر اندازه ممکن است تهیه کنند.
و سزاوار است بر تمام کفنها، یعنى بر هر پارچه از آن بنویسند: فلان یشهد ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شریک له و انّ محمّدا رسول اللّه و انّ علیّا امیر المؤمنین و الائمّة من ولده و یک یک امامان را ذکر کند سپس نوشته را به این جمله ادامه دهد.
ائمّته ائمّة الهدى الابرار و این را با تربت امام حسین علیه السّلام یا به انگشت بنویسند، و به سیاهى نوشته نشود.

مطلب قبلی آداب محتضر و تلقین کلمات فرج به او
کیفیت و آداب غسل میت مطلب بعدی