فارسی

نماز برای آمرزش گناهان

مطلب قبلی نماز به جهت ذهن و حافظه
نماز وصیت مطلب بعدی

دو رکعت بجا آورد و در هر رکعت شصت مرتبه قل هو اللّه احد بخواند چون از نماز فارغ شود، گناهانش آمرزیده شود.
نمازى دیگر: شیخ طوسى رحمه اللّه در کتاب «مصباح» در اعمال روز جمعه گفته: از عبد اللّه بن مسعود روایت شده: رسول خدا صلّى اللّه و علیه و آله فرمود: هرکه در روز جمعه پس از نماز عصر دو رکعت نماز بخواند، در رکعت اول سوره فاتحه و ایة الکرسى و سوره فلق را بیست وپنج مرتبه، و در رکعت دوم سوره فاتحه و سوره توحید و ناس را بیست وپنج مرتبه بخواند، و پس از نماز بیست وپنج مرتبه بگوید: لا حول و لا قوة الاّ باللّه العلّى العظیم از دنیا بیرون نرود، تا حق تعالى بهشت را در خواب به او بنمایاند و مکانش را در آنجا ببیند.
مؤلّف گوید: سیّد ابن طاووس در فصل سیوسوم کتاب جمال الأسبوع نمازى براى آمرزش گناهان نقل کرده و فرموده: این نمازى است پر ارج و ارزشمند، که آن را حاملان اسرار الهى میشناسند، مبادا در حق آن سستى کنى، هرکه میخواهد به آن کتاب مراجعه نماید.

مطلب قبلی نماز به جهت ذهن و حافظه
نماز وصیت مطلب بعدی