فارسی

نماز به جهت ذهن و حافظه

مطلب قبلی نماز خوف از ظالم
نماز برای آمرزش گناهان مطلب بعدی

در مکارم الأخلاق از معصومان علیهم السّلام روایت شده: در ظرف پاکیزه اى سوره حمد و ایة الکرسى و انّا انزلناه و یسى و واقعه و حشر و تبارک و توحید و دو قل اعوذ را با زعفران مینویسى، و آنها را با آب زمزم یا باران یا با آب پاکى میشویى، و در آن دو مثقال کندر و ده مثقال شکر و ده مثقال عسل میریزی سپس آن را به هنگام شب زیر آسمان قرار ده، و بر روى آن آهنى بگذار، وقتى آخر شب شد، دو رکعت نماز بخوان، در هر رکعت سوره حمد و پنجاه مرتبه «قل هو اللّه» را بخوان، و پس از نماز آن آب را بیاشام که براى حافظه نیکو آزموده شده است انشاء اللّه و در اواخر باب ششم مطالبى خواهد آمد که سبب کثرت حافظه است.

مطلب قبلی نماز خوف از ظالم
نماز برای آمرزش گناهان مطلب بعدی