فارسی
شنبه 27 آبان 1396 - السبت 28 صفر 1439
ایام شهادت امام محمد باقر(ع) - 12 1396 - مسجد اعظم

جلسه اول دوشنبه (6-6-1396)

جلسه دوم سه شنبه (7-6-1396)

جلسه سوم چهار شنبه (8-6-1396)