فارسی
يكشنبه 26 آذر 1396 - الاحد 28 ربيع الاول 1439
فرهنگ موسی بن جعفر(ع) - - خیابان ری - حسینیه همدانی ها

جلسه اول چهار شنبه (30-1-1396)

جلسه دوم پنجشنبه (31-1-1396)

جلسه سوم جمعه (1-2-1396)

جلسه چهارم شنبه (2-2-1396)

جلسه پنجم یکشنبه (3-2-1396)

جلسه ششم دوشنبه (4-2-1396)

جلسه هفتم سه شنبه *روز مبعث*(5-2-1396)

جلسه هشتم چهارشنبه (6-2-1396)

جلسه نهم پنجشنبه (7-2-1396)