فارسی
شنبه 27 آبان 1396 - السبت 28 صفر 1439
بزرگداشت عالم ربانی حضرت آیت الله سید مهدی ابن الرضا - 7 1396 - مسجد اعظم

سخنرانی استاد حسین انصاریان