فارسی
شنبه 27 آبان 1396 - السبت 28 صفر 1439

تقواي الهي (1) جمادی الاول 1382 تهران (مسجد سيد عزيزالله)

دعا (1) جمادی الاول 1382 مشهد (مهديه)

روشنگري هاي قرآن كريم جمادی الاول 1382 مشهد (حسينية همدانيها)

ياري رساندن به اهل بيت جمادی الاول 1382 مشهد (حسينية هدايت)

خير و شر (2) صفر 1382 اصفهان (حسينية جوادالائمه)

انسان كلمه ا... صفر 1382 اصفهان (مسجد سيد)

مهر و محبت (2) صفر 1382 تهران (مسجد امام رضا)

خير و شر(1) صفر 1382 تهران (مسجد ارك)

اوصاف اولياء خدا صفر 1382 تهران (حسينية طاهري)

حق و باطل (1) صفر 1382 قزوين (مسجد النبي)

خدمت به مردم محرم 1382 تهران (امامزاده زيد بازار)

موانع دينداري محرم 1382 تهران (حسينية گنجي)

مهر و محبت (1) محرم 1382 كرج (مسجد جامع رجائي شهر)

عوامل قيام امام حسين(ع) (1) محرم 1381-2 تهران (حسينيه مكتب النبي)

نماز كلاس معرفت محرم 1381-2 تهران (هيئت صاحب الزمان)

دنيا از دو ديدگاه حق و باطل محرم 1381-2 تهران (حسينيه هدايت)

دامها و ضربه هاي شيطان محرم 1381-2 تهران (حسينية علوي)

حجابهاي ظلماني محرم 1381-2 تهران(مسجد سيدعزيزالله)

1