الطارق

مکي -  تعداد آيه17

سوگند به آسمان و به چيزى كه در شب پديدار مي  شود ;(1)
و تو چه مي  دانى چيزى كه در شب پديدار مي  شود ، چيست؟(2)
همان ستاره درخشانى است كه پرده ظلمت را مي  شكافد .(3)
هيچ كس نيست مگر اينكه بر او نگهبانى است .(4)
پس انسان بايد با تأمل بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است؟(5)
از آبى جهنده آفريده شده است ;(6)
[ آبى كه ] از صلب مرد و از ميان استخوان هاى سينه زن بيرون مي  آيد .(7)
بى ترديد خدا بر بازگرداندن انسان [ پس از مرگش ]تواناست ،(8)
روزى كه رازها فاش مي  شود .(9)
پس انسان را [ در آن روز در برابر عذاب ] نه نيرويى است و نه ياورى .(10)
سوگند به آسمان كه داراى باران فراوان و پرريزش است .(11)
و سوگند به زمين كه [ براى جوشيدن چشمه ها و كشت و زرع و روييدن نباتات ] داراى شكاف است .(12)
بى ترديد كه اين قرآن ، سخنى جداكننده [ ميان حق و باطل ] است(13)
و آن هرگز شوخى نيست .(14)
آنان همواره [براى خاموش كردن نور حق ] حيله مي  كنند(15)
و من [ هم در برابر آنان ] چاره و تدبيرى [مناسب] مي  كنم .(16)
پس كافران را مهلت ده و مدت اندكى آنان را در اين حالى كه هستند ، واگذار .(17)