المطففين

مکي -  تعداد آيه36

واى بر كم فروشان !(1)
آنان كه چون از مردم كالايى را با پيمانه و وزنمي  ستانند ، تمام و كامل مي  ستانند ،(2)
و چون براى آنان پيمانه و وزن كنند ، كم مي  دهند .(3)
آيا اينان يقين ندارند كه حتماً بر انگيخته مي  شوند ؟(4)
براى روزى بزرگ ،(5)
روزى كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پا مي  ايستند .(6)
اين چنين نيست كه مي  پندارند [ در آن روز ] يقيناً پرونده بدكاران در سجّين است .(7)
و تو چه مي  دانى كه سجّين چيست ؟(8)
قضا و سرنوشتى حتمي [ براى خائنان ]است .(9)
واى در آن روز بر تكذيب كنندگان .(10)
آنان كه همواره روز جزا را تكذيب مي  كنند .(11)
و آن را جز هر متجاوز گناه پيشه تكذيب نكند ،(12)
[ كه ]هرگاه آيات ما را بر او خوانند مي  گويد : افسانه هاى پيشينيان است .(13)
اين چنين نيست كه مي  گويند ، بلكه گناهانى كه همواره مرتكب شده اند بر دل هايشان چرك و زنگار بسته است [ كه حقايق را افسانه مي  پندارند . ](14)
اين چنين نيست كه آنان مي  پندارند ، بلكه اينان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند .(15)
سپس آنان بى ترديد وارد دوزخ مي  شوند .(16)
[ به آنان ] گويند : اين است آن دوزخى كه همواره تكذيبش مي  كرديد .(17)
اين چنين نيست [ كه اين سبك مغزان درباره نيكان مي  پندارند ] بلكه پرونده نيكان در عليّين است(18)
تو چه مي  دانى عليّين چيست ؟(19)
قضا و سرنوشتى حتمي [ براى نيكان ] است .(20)
مقربان آن را مشاهده مي  كنند .(21)
بى ترديد نيكان در نعمتى فراوانند(22)
بر تخت ها [ ى آراسته و پرارزش تكيه زده و مناظر زيباى بهشت را با چشم سر و جمال محبوب را با چشم دل ]مي  نگرند .(23)
در چهره هايشان شادابى و طراوت نعمت را مي  يابى .(24)
آنان را از باده ناب و طهورى كه سربسته و مُهر و موم شده است ، مي  نوشانند .(25)
مُهر و مومش مشك است ، و رقابت كنندگان و مسابقه گران بايد به سوى اين نعمت ها بر يكديگر پيشى گيرند ،(26)
و [ اين باده ناب مُهر و موم شده ، ] آميخته اى از « تسنيم » است(27)
[ آن ]چشمه اى كه همواره مقربان از آن مي  نوشند .(28)
بدكاران همواره [ در دنيا از روى ريشخند و استهزا ] به مؤمنان مي  خنديدند(29)
و هنگامي كه بر آنان مي  گذشتند آنان را با اشاره چشم وابرو به مسخره مي  گرفتند ،(30)
و چون به خانواده خود بازمي  گشتند [ به سبب تمسخر مؤمنان ]خوشحال و شادمان باز مي  گشتند ،(31)
و هنگامي كه مؤمنان را مي  ديدند ، مي  گفتند : بى ترديد اينان گمراه اند ;(32)
و حال آنكه كافران را بر مؤمنان نگهبان و مراقب نفرستاده بودند [ كه مراقب هدايت و گمراهى آنان باشند . ](33)
پس امروز همواره مؤمنان به كافران مي  خندند .(34)
بر تخت ها [ ى آراسته و پرارزش تكيه زده ] مي  نگرند(35)
كه آيا كافران را در برابر آنچه همواره انجام مي  دادند كيفر داده اند ؟(36)