فارسی
  جستجو پيشرفته جستجو متن نهج البلاغه فهرست نهج البلاغه
فهرست نهج البلاغه < نهج البلاغه < صفحه اصلي    
 

نهج البلاغه (ترجمه استاد حسين انصاريان)

نام خطبه

خطبه (1)- خطبه در ابتداى آفرينش آسمان و زمين و آدم

خطبه (2)- خطبه پس از بازگشت از صفّين

خطبه (3)- خطبه معروف به شِقشِقيّه

خطبه (4)- خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبير

خطبه (5)- خطبه بعد از وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفيان

خطبه (6)- خطبه هنگامى كه از او خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند

خطبه (7)- خطبه مريدان شيطان را مذمت مىنمايد

خطبه (8)- خطبه براى برگرداندن زبير به بيعت

خطبه (9)- خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل

خطبه (10)- خطبه در تحريك شيطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخيم آن

خطبه (11)- خطبه وقتىكه در نبرد جمل پرچم را بهدست فرزندش محمّد حنفيه داد

خطبه (12)-خطبه وقتى كه در نبرد جمل پيروز شد

خطبه (13)- خطبه در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل

خطبه (14)- خطبه در همين موضوع (بصره و مردم آن)

خطبه (15)- خطبه در رابطه با برگرداندن املاك بيتالمال

خطبه (16)- خطبه هنگامىكه در مدينه با او بيعت شد

خطبه (17)- خطبه درباره كسىكه در ميان مردم عهدهدار منصب قضاوت شود

خطبه (18)- خطبه در نكوهش اختلاف علما در فتاوى

خطبه (19)- خطبه به اشعث بن قيس

خطبه (20)- خطبه در بيدارى از غفلت و توجه به حضرت حق

خطبه (21)- خطبه در توجه به قيامت

خطبه (22)- خطبه هنگامىكه خبر بيعتشكنان جمل به حضرتش رسيد

خطبه (23)- خطبه در دلدارى به تهيدستان و تأديب ثروتمندان

خطبه (24)- خطبه در جنگ با مخالفان

خطبه (25)- خطبه وقتى به او خبر رسيد كه ارتش معاويه به شهرها دستاندازى كردهاند

خطبه (26)- خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود

خطبه (27)- خطبه در نكوهش اصحاب از نرفتن به جهاد

خطبه (28)- خطبه در بىوفايى دنيا و توجه به آخرت

خطبه (29)- خطبه پس از برنامه حكمين و تاخت و تاز ضحّاك بن قيس

خطبه (30)- خطبه درباره قتل عثمان

خطبه (31)- خطبه قبل از جنگ جمل

خطبه (32)- خطبه در نكوهش زمان خود

خطبه (33)- خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره

خطبه (34)- خطبه در تحريك مردم براى جنگ با شاميان

خطبه (35)- خطبه بعد از جريان حكميت

خطبه (36)- خطبه در ترساندن اهل نهروان

خطبه (37)- خطبه در ذكر فضائل خود

خطبه (38)- خطبه در تعريف شبهه

خطبه (39)- خطبه در نكوهش ياران، و دعوت به جهاد

خطبه (40)- خطبه زمانى كه شنيد خوارج نهروان مىگويند: لا حُكْمُ اِلاّ لِلّه

خطبه (41)- خطبه در تحذير از مكر و حيله

خطبه (42)- خطبه در نكوهش آرزوى دراز و پيروزى از هواى نفس

خطبه (43)- خطبه پس از آنكه جرير بن عبداللّه بَجَلى را براى بيعت گرفتن از معاويه فرستاد

خطبه (44)- خطبه وقتى كه مصلقه بن هُبَيره شيبانى به سوى معاويه فرار كرد

خطبه (45)- خطبه در روز فطر در نكوهش دنيا

خطبه (46)- خطبه وقتى كه براى حركت به شام تصميم گرفت

خطبه (47)- خطبه درباره كوفه

خطبه (48)- خطبه زمان رفتن به سوى شام

خطبه (49)- خطبه در توحيد الهى

خطبه (50)- خطبه در بيان فتنه

خطبه (51)- خطبه زمانى كه ارتش معاويه در جنگ صفين آب را بر ياران آنحضرت بست

خطبه (52)- خطبه در بىوفايى دنيا

خطبه (53)- خطبه در مسأله بيعت

خطبه (54)- خطبه وقتىكه به نظر يارانش در اجازه براى آغاز جنگ صفّين تأخير نمود

خطبه (55)- خطبه در مقايسه ياران پيامبر با ياران خود

خطبه (56)- خطبه در وصف معاويه

خطبه (57)- خطبه در خطاب به خوارج نهروان

خطبه (58)- خطبه زمانى كه عزم بر جنگ خوارج داشت

خطبه (59)- خطبه وقتى كه خوارج به قتل رسيدند

خطبه (60)- خطبه درباره خوارج

خطبه (61)- خطبه زمانى كه او را از ترور ترساندند

خطبه (62)- خطبه در نكوهش دنيا

خطبه (63)- خطبه در تشويق به عمل صالح

خطبه (64)- خطبه در توحيد الهى

خطبه (65)- خطبه در آداب جنگ

خطبه (66)- خطبه در حق انصار

خطبه (67)- خطبه وقتى كه امارت مصر را به محمد بن ابوبكر واگذاشت

خطبه (68)- خطبه در سرزنش اصحاب سست پيمان خود

خطبه (69)- خطبه سحرگاه روزى كه ضربت به فرق مباركش رسيد

خطبه (70)- خطبه در سرزنش اهل عراق

خطبه (71)- خطبه در آن درود فرستادن به پيامبر(صلى الله عليه وآله) را تعليم مىدهد

خطبه (72)- خطبه در بصره درباره مروان بن حَكَم

خطبه (73)- خطبه زمانى كه شوراى خلافت قصد بيعت با عثمان كرد

خطبه (74)- خطبه زمانى كه شنيد بنىاميّه او را متهم به قتل عثمان مىكنند

خطبه (75)- خطبه در تشويق به عمل صالح

خطبه (76)- خطبه هنگامىكه سعيد بن عاص حق او را بازداشت

خطبه (77)- خطبه از دعاهاى آنحضرت

خطبه (78)- خطبه وقتى كه قصد حركت به سوى خوارج نمود

خطبه (79)- خطبه پس از پايان جنگ جمل در مذمّت زنان

خطبه (80)- خطبه درباره زهد

خطبه (81)- خطبه در وصف دنيا

خطبه (82)- خطبه موسوم به «غرّاء» كه از خطبههاى اعجابانگيز اوست

خطبه (83)- خطبه درباره عمروعاص

خطبه (84)- خطبه در صفات خداوند

خطبه (85)- خطبه در توحيد الهى و سفارش به تقوا و مشورت

خطبه (86)- خطبه در وصف پرهيزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت

خطبه (87)- خطبه در بيان هلاكت مردم

خطبه (88)- خطبه در حال مردم پيش از بعثت و پس از آن

خطبه (89)- خطبه در توحيد الهى و پند و اندرز

خطبه (90)- خطبه معروف به خطبه اشباح

خطبه (91)- خطبه به هنگامى كه مردم پس از كشته شدن عثمان خواستند با او بيعت كنند

خطبه (92)- خطبه در بيان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنىاميه

خطبه (93)- خطبه در فضل رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و پند و اندرز

خطبه (94)- خطبه در حال مردم هنگام بعثت پيامبر(صلى الله عليه وآله)

خطبه (95)- خطبه درباره پيامبر(صلى الله عليه وآله)

خطبه (96)- خطبه در مقايسه ياران خود با ياران رسول خدا(صلى الله عليه وآله)

خطبه (97)- خطبه در ستم بنىاميّه

خطبه (98)- خطبه در گريز از دنيا

خطبه (99)- خطبه درباره پيامبر و خاندان او

خطبه (100)- خطبه مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار

خطبه (101)- خطبه در زمينه سختىها

خطبه (102)- خطبه در تشويق به زهد

خطبه (103)- خطبه درباره پيامبر و فضيلت خويش

خطبه (104)- خطبه در وصف پيامبر(صلى الله عليه وآله) و تهديد بنىاميّه و پند به مردم

خطبه (105)- خطبه در زمينه برترى اسلام، و توصيف پيامبر اكرم، آنگاه توبيخ اصحاب

خطبه (106)- خطبه در يكى از ايّام صفّين

خطبه (107)- خطبه در پيشگويى از حوادث آينده

خطبه (108)- خطبه درباره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قيامت

خطبه (109)- خطبه چيزى كه متوسلان به خداوند پاك و بزرگ به آن توسل جستند

خطبه (110)- خطبه در نكوهش دنيا

خطبه (111)- خطبه درباره ملكالموت و قبض روح مردم

خطبه (112)- خطبه در نكوهش دنيا

خطبه (113)- خطبه در پند و اندرز مردم

خطبه (114)- خطبه در طلب باران

خطبه (115)- خطبه در اندرز به ياران

خطبه (116)- خطبه در نكوهش كسانى كه به مال و جان بُخل مىورزند

خطبه (117)- خطبه درباره ياران شايسته خود

خطبه (118)- خطبه زمانىكه مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغيب فرمود

خطبه (119)- خطبه در فضيلت خود و موعظه ياران

خطبه (120)- خطبه بعد از ليلة الهرير

خطبه (121)- خطبه در خطاب به خوارج

خطبه (122)- خطبه هنگام نبرد صفين به يارانش فرمود

خطبه (123)- خطبه در فرار ياران

خطبه (124)- خطبه در ترغيب يارانش به جهاد

خطبه (125)- خطبه در رابطه با خوارج وقتى كه حكميت را انكار كردند

خطبه (126)- خطبه وقتى به او گفتند كه چرا در تقسيم بيتالمال ميان همه مساوات مىكند

خطبه (127)- خطبه باز هم به خوارج

خطبه (128)- خطبه از پيشامدها و فتنههاى بصره خبر مىدهد

خطبه (129)- خطبه درباره پيمانهها و ترازوها

خطبه (130)- خطبه به ابوذر(رحمه الله) هنگامىكه او را به ربذه تبعيد كردند

خطبه (131)- خطبه در فلسفه قبول حكومت و توصيف امام حق

خطبه (132)- خطبه در پند و اندرز و انديشيدن از مرگ

خطبه (133)- خطبه در عظمت خداوند، قرآن، پيامبر و در رابطه با دنيا

خطبه (134)- خطبه به عمر بن خطاب وقتى براى رفتن به جنگ با روميان با حضرت مشورت كرد

خطبه (135)- خطبه وقتى بين آنحضرت و عثمان مشاجرهاى درگرفت

خطبه (136)- خطبه درباره بيعت خود

خطبه (137)- خطبه درباره طلحه و زبير

خطبه (138)- خطبه در آن به فتنهها (و حكومت امام عصر(عليه السلام)) اشاره مىفرمايد

خطبه (139)- خطبه به هنگام شورا

خطبه (140)- خطبه در نهى از غيبت مردم

خطبه (141)- خطبه درباره نهى از غيبت

خطبه (142)- خطبه درباره نيكى به نااهل

خطبه (143)- خطبه در طلب ياران

خطبه (144)- خطبه در بعثت پيامبر و فضل اهلبيت

خطبه (145)- خطبه در فناى دنيا و نكوهش بدعت

خطبه (146)- خطبه بهعمربنخطاب وقتىكه براى رفتن به جنگ ايرانيان با حضرت مشورت كرد

خطبه (147)- خطبه در فلسفه بعثت، حوادث آينده و پند و اندرز

خطبه (148)- خطبه درباره اهل بصره

خطبه (149)- خطبه پيش از درگذشت از دنيا

خطبه (150)- خطبه در آن اشاره به فتنهها دارد

خطبه (151)- خطبه در تحذير از فتنهها

خطبه (152)- خطبه در صفات خداوند و پيشوايان دين

خطبه (153)- خطبه در فضائل اهل بيت

خطبه (154)- خطبه در آن شگفتيهاى آفرينش شبپره را بيان مىكند

خطبه (155)- خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پيشامدهاى سخت

خطبه (156)- خطبه در تشويق به پرهيزكارى

خطبه (157)- خطبه درباره پيامبر و قرآن، و دولت بنىاميّه

خطبه (158)- خطبه درباره خوشرفتارى خود با مردم

خطبه (159)- خطبه در توحيد الهى و شرح حال برخى از پيامبران

خطبه (160)- خطبه در وصف پيامبر و خاندان آن حضرت

خطبه (161)- خطبه در پاسخ يكى از يارانش كه پرسيد...

خطبه (162)- خطبه در توحيد الهى

خطبه (163)- خطبه به هنگامىكه نزد آنحضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شكايت كردند

خطبه (164)- خطبه در شگفتىهاى آفرينش طاووس

خطبه (165)- خطبه در امر به الفت، و وصف بنىاميّه و ياران خويش

خطبه (166)- خطبه در ابتداى حكومتش

خطبه (167)- خطبه پس از بيعت با حضرت

خطبه (168)- خطبه به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره

خطبه (169)- خطبه چون به بصره نزديك شد

خطبه (170)- خطبه به وقت تصميم رويارويى با لشگر معاويه در صفّين

خطبه (171)- خطبه در دفاع از حق خويش، و نكوهش اهل جمل

خطبه (172)- خطبه در اينكه چه كسى شايسته خلافت است، و سفارش به تقوا و گريز از دنيا

خطبه (173)- خطبه درباره طلحه بن عبيداللّه

خطبه (174)- خطبه در پند و اندرز، و بيان نزديكى خود به پيامبر(صلى الله عليه وآله)

خطبه (175)- خطبه در پند و اندرز و فضل قرآن و نهى از بدعت

خطبه (176)- خطبه در باره حكمين

خطبه (177)- خطبه در توحيد و تقواى الهى

خطبه (178)- خطبه در پاسخ ذِغلِب يَمانى در رؤيت خداوند

خطبه (179)- خطبه در نكوهش اصحابش

خطبه (180)- خطبه در حق كسانى كه قصد داشتند به خوارج ملحق شوند

خطبه (181)- خطبه در توحيد الهى و يادى از ياران شهيد خود در صفّين

خطبه (182)- خطبه در بيان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا

خطبه (183)- خطبه به برج بن مُسهِر طائى كه از خوارج بود

خطبه (184)- خطبه به همّام دربارة پرهيزكاران

خطبه (185)- خطبه درباره منافقين

خطبه (186)- خطبه در ستايش خدا و پيامبر و پند و اندرز

خطبه (187)- خطبه درباره بعثت پيامبر و گريز از دنيا

خطبه (188)- خطبه درباره اختصاص خود به پيامبر(صلى الله عليه وآله)

خطبه (189)- خطبه در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پيامبر(صلى الله عليه وآله)

خطبه (190)- خطبه در وصيّت به يارانش

خطبه (191)- خطبه درباره معاويه

خطبه (192)- خطبه در پايدارى در راه حق

خطبه (193)- خطبه هنگام دفن سرور زنان جهان حضرت فاطمه(عليها السلام)

خطبه (194)- خطبه در گريز از دنيا

خطبه (195)- خطبه ياران خود را در بسيارى از اوقات به آن پند مىداد

خطبه (196)- خطبه بعد از بيعت طلحه و زبير به آنها فرمود

خطبه (197)- خطبه شنيد عدهاىاز يارانش بهوقت نبرد صفّين بهاهلشام دشناممىدهند

خطبه (198)- خطبه در نبرد صفّين دربارهفرزند خود حسن(عليه السلام)

خطبه (199)- خطبه زمانىكه يارانش درباره حكميت با او دچار اختلاف شدند

خطبه (200)- خطبه زمانى كه در بصره به عيادت علاء بن زياد حارثى رفت

خطبه (201)- خطبه وقتى از او درباره احاديث دروغ و اخبار ضد و نقيض پرسيدند

خطبه (202)- خطبه در قدرت خداوند و خلقت زمين

خطبه (203)- خطبه در تحريك ياران خود به جهاد با شاميان

خطبه (204)- خطبه در تمجيد خداوند

خطبه (205)- خطبه در وصف پيامبر و عالمان، و اندرز مردم

خطبه (206)- خطبه از دعاهاى آنحضرت

خطبه (207)- خطبه در صفّين بيان فرمود

خطبه (208)- خطبه در شكايت از قريش

خطبه (209)- خطبه در جمل وقتى از كنار كشته طلحه و عبدالرّحمن بن عتّاب عبور كرد

خطبه (210)- خطبه در وصف سالكان

خطبه (211)- خطبه در ترغيب يارانش به جهاد

خطبه (212)- خطبه بعد از تلاوت آيه «الهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر»

خطبه (213)- خطبه به وقت تلاوت آيه «رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله»

خطبه (214)- خطبه به هنگام تلاوت آيه «يا ايها الانسان ما غرّك بربك الكريم»

خطبه (215)- خطبه در بيزارى از ظلم

خطبه (216)- خطبه در طلب فراوانى روزى

خطبه (217)- خطبه در گريز از دنيا

خطبه (218)- خطبه در وصف عاشقان خدا

خطبه (219)- خطبه درباره يكى از حاكمان

خطبه (220)- خطبه در توصيف بيعت مردم با آن جناب بر خلافت

خطبه (221)- خطبه درباره تقوا و كوشش در عمل

خطبه (222)- خطبه در ذىقار به وقت حركت به بصره

خطبه (223)- خطبه به عبدالله بن زمعه كه از شيعيان بود

خطبه (224)- خطبه در فضل اهلبيت و نكوهش زمانه خود

خطبه (225)- خطبه در بيان علت اختلاف ظاهر و باطن مردم

خطبه (226)- خطبه به وقت غسل و تجهيز رسول خدا(صلى الله عليه وآله)

خطبه (227)- خطبه در حمد و ستايش پيامبر و عجايب آفرينش

خطبه(228)- خطبه در توحيد حق

خطبه 2291)- خطبه در بيان پيشامدهاى ناگوار

خطبه (230)- خطبه در سفارش به تقوا و ياد مرگ

خطبه (231)- خطبه درباره ايمان و هجرت

خطبه (231)- خطبه در ستايش الهى و سفارش به تقوا

خطبه (232)- خطبه باز هم در ستايش الهى و سفارش به تقوا

خطبه (233)- خطبه به نام قاصعه در مذمّت ابليس ملعون

خطبه (234)- خطبه به عبداللّه بن عباس در زمانى كه عثمان در محاصره بود

خطبه (235)- خطبه در بيان وضع خود پس از هجرت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ملحق شدن به آن حضرت

خطبه (236)- خطبه در تشويق به عمل

خطبه (237)- خطبه درباره حكمين و سرزنش اهل شام

خطبه (238)- خطبه در رابطه با فضائل آل محمّد(عليهم السلام)

خطبه (239)- در رابطه با فضائل آل محمد(ع)

نامه ها

نامه (1)- نامه نامه به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مى رفت  

نامه (2)- نامه به مردم كوفه پس از فتح بصره   

نامه (3)- نامه به شريح قاضى   

نامه (4)- نامه به بعضى از فرماندهان ارتش خود   

نامه (5)- نامه به اشعث بن قيس عامل آذربايجان   

نامه (6)- نامه به معاويه در لزوم بيعت با آن حضرت   

نامه (7)- نامه در پاسخ معاويه كه ردّ بيعت آن حضرت روا نيست   

نامه (8)- نامه به جرير به عبداللّه بَجَلى، وقتى او را نزد معاويه فرستاد   

نامه (9)- نامه به معاويه در فداكارى مسلمانان   

نامه (10)- نامه به معاويه كه آن حضرت را به جنگ فرا خوانده بود   

نامه (11)- نامه به هنگامى كه لشگرى را به سوى دشمن فرستاد   

نامه (12)- نامه به معقل بن قيس رياحى   

نامه (13)- نامه به دو نفر از اميرا ن لشگر   

نامه (14)- نامه به لشگر خود پيش از ديدار با دشمن در صفّين   

نامه (15)- نامه دعاى آن حضرت هنگام برخورد با دشمن در وقت جنگ   

نامه (16)- نامه به يارانش وقت جنگ   

نامه (17)- نامه در جواب به نامه معاويه   

نامه (18)- نامه به عبداللّه بن عباس فرماندارش در بصره   

نامه (19)- نامه به بعضى از كارگزارانش   

نامه (20)- نامه به زياد بن ابيه زمانى كه در حكومت بصره جانشين عبداللّه بن عباس بود   

نامه (21)- نامه باز به زياد بن ابيه   

نامه (22)- نامه به عبداللّه بن عباس   

نامه (23)- نامه پس از آنكه ابن ملجم وى را ضربت زد   

نامه (24)- نامه درباره مصرف اموالش پس از مرگ، كه بعد از برگشت از صفّين نوشت   

نامه (25)- نامه به كسى كه مأمور جمع آورى زكات از طرف حضرت مى شد   

نامه (26)- نامه به يكى از كارگزارانش زمانى كه او را براى جمع آورى زكات فرستاد   

نامه (27)- نامه به محمّد به ابوبكر(رضي الله عنه) وقتى او را به حكومت مصر گماشت   

نامه (28)- نامه در جواب معاويه، كه از بهترين نامه هاست   

نامه (29)- نامه به اهل بصره   

نامه (30)- نامه به معاويه در ترس از عاقبت وخيم او   

نامه (31)- نامه به حضرت مجتبى(عليه السلام) (يا محمّد حنفيّه)   

نامه (32)- نامه به معاويه كه ياران خود را گمراه كرده بود   

نامه (33)- نامه به قُثَم بن عباس فرماندارش در مكّه   

نامه (34)- نامه به محمد بن ابوبكر بعد از عزل او از حكومت مصر   

نامه (35)- نامه به عبداللّه بن عباس پس از شهادت محمّد بن ابوبكر در مصر   

نامه (36)- نامه به برادرش عقيل درباره لشگرى كه به سوى برخى دشمنان فرستاده بود   

نامه (37)- نامه به معاويه در رابطه با قتل عثمان   

نامه (38)- نامه به اهل مصر، زمانى كه مالك اشتر را زمامدار آنان نمود   

نامه (39)- نامه به عمرو بن عاص   

نامه (40)- نامه به يكى از كارگزارانش در نكوهش و تهديد او   

نامه (41)- نامه به يكى از كارگزارانش كه خيانت كرده بود   

نامه (42)- نامه به عمر بن ابى سَلَمه مخزومى، كارگزار حضرت در بحرين   

نامه (43)- نامه به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد   

نامه (44)- نامه به زياد بن ابيه درباره برادرخواندگى او با معاويه   

نامه (45)- نامه به عثمان بن حُنَيف انصارى، كارگزارش در بصره   

نامه (46)- نامه به يكى ازكارگزارانش در رفتار با مردم   

نامه (47)- نامه به حسن و حسين(عليهما السلام) وقتى كه ابن ملجم (لعنة اللّه عليه) به او ضربت زد   

نامه (48)- نامه به معاويه درباره حكميت   

نامه (49)- نامه به معاويه در تحذير از دنيا   

نامه (50)- نامه به اميران سپاه خود   

نامه (51)- نامه به مأموران ماليات   

نامه (52)- نامه به كارگزاران شهرها در رابطه با وضع نماز   

نامه (53)- نامه عهدنامه مكتوب براى مالك اشتر نخعى   

نامه (54)- نامه توسط عمران بن حُصَين خُزاعى به جانب طلحه و زبير   

نامه (55)- نامه به معاويه در تهديد او   

نامه (56)- نامه به شريح بن هانى   

نامه (57)- نامه به اهل كوفه، زمانى كه از مدينه عازم بصره بود   

نامه (58)- نامه به اهالى شهرها، كه در آن جريان صفّين را گزارش نموده   

نامه (59)- نامه به اسوَد بن قُطبه فرمانده سپاه حُلوان   

نامه (60)- نامه به كارگزارانى كه سپاهيان از منطقه مأموريت آنان مى گذشتند   

نامه (61)- نامه به كميل بن زياد نخعى، به وقتى كه عامل او در هيت بود   

نامه (62)- نامه به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد   

نامه (63)- نامه به ابوموسى اشعرى كه كارگزارش در كوفه بود   

نامه (64)- نامه در جواب نامه معاويه   

نامه (65)- نامه باز هم به معاويه   

نامه (66)- نامه به عبداللّه بن عباس   

نامه (67)- نامه به قُثَم بن عباس كه عامل حضرت در مكه بود   

نامه (68)- نامه به سلمان فارسى(رحمه الله) پيش از خلافت خود   

نامه (69)- نامه به حارث هَمْدانى در پند و اندرز   

نامه (70)- نامه به سهل بن حُنَيف انصارى كه كارگزار حضرت در مدينه بود   

نامه (71)- نامه به منذر بن جارود عبدى كه او را در بعضى نواحى به كار گمارد   

نامه (72)- نامه به عبداللّه بن عباس(رحمه الله)   

نامه (73)- نامه به معاويه و تحقير او   

نامه (74)- نامه عهدنامه اى كه ميان قبيله ربيعه و اهل يمن نگاشت   

نامه (75)- نامه در آغاز بيعتِ مردم با آن حضرت به خلافت   

نامه (76)- نامه به عبداللّه بن عباس، وقتى كه او را در بصره به جاى خود قرار داد   

نامه (77)- نامه باز هم به عبداللّه بن عباس، زمانى كه او را براى گفتگو با خوارج فرستاد   

نامه (78)- نامه در پاسخ نامه اى كه ابوموسى اشعرى از محل تحكيم فرستاده بود   

نامه (79)- نامه به سرداران لشگر به وقتى كه به خلافت رسيد   

عنوان

حكمتها و سخنان كوتاه   

گزيده سخنان مشكل آن حضرت كه نياز به تفسير دارد