فارسی

مناجات شکر خدا

نمایش ترجمه
روشن

مطلب قبلی مناجات کشف ظلم(برطرف شدن ستم)
مناجات طلب حوائج مطلب بعدی
اَللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلى مَرَدِّ نَوازِلِ الْبَلاءِ، وَ مُلِمّاتِ الضَّرَّآءِ، وَ كَشْفِ نَوائِبِ اللأواءِ، وَ تَوالى سُبُوغِ النَّعْمآءِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى هنيءِ عَطائِكَ، وَ مَحْمُودِ بَلائِكَ وَ جَليلِ آلائكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى اِحْسانِكَ الْكَثيرِ، وَ خَيْرِكَ الْغَزيرِ، وَ تَكْليفِكَ الْيَسيرِ، وَ دَفْعِ الْعَسيرِ؛ وَ لَكَ الْحَمْدُ يا رَبِّ عَلى تَثْميرِكَ قَليلَ الشُّكْرِ، وَ اِعْطآئِكَ وَافِرَ الْاَجْرِ، وَ حَطِّكَ مُثْقَلَ الْوِزْرِ، وَ قَبُولِكَ ضَيِّقَ الْعُذْرِ، وَ وَضْعِكَ باهِضَ الاِْصْرِ، وَ تَسْهيلِكَ مَوْضِعَ الْوَعْرِ، وَ مَنْعِكَ مُفْظِعَ الْاَمْرِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى الْبَلاءِ الْمَصْرُوفِ، وَ وافِرِ الْمَعْرُوفِ، وَ دَفْعِ الْمَخُوفِ، وَ اِذْلالِ الْعَسُوفِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى قِلَّةِ التَّكْليفِ، وَ كَثْرَةِ التَّخْفيفِ، وَ تَقْوِيَةِ الضَّعيفِ، وَ اِغاثَةِ اللَّهيفِ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى سَعَةِ اِمْهالِكَ، وَ دَوامِ اِفْضالِكَ وَ صَرْفِ اِمْحالِكَ، وَ حَميدِ اَفْعالِكَ، وَ تَوالى نَوالِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى تَأْخير مُعاجَلَةِ الْعِقابِ، وَ تَرْكِ مُغافَصَةِ الْعَذابِ، وَ تَسْهيلِ طَريقِ المآبِ وَ اِنْزالِ غَيْثِ السَّحابِ، إِنَّكَ الْمَنّانُ الْوَهّابُ.
خدایا تو را ستایش بر دفع مصیبت‌های فرود آمده و پیش‌آمدهای سخت و برطرف کردن دشواری‌های معیشت و پی‌درپی بودن نعمت‌های بسیار و تو را ستایش بر گوارای عطایت و ستوده بلایت و نعمت‌های بزرگت و تو را ستایش بر احسان بسیارت و خیر ریزانت و تکلیف آسانت و دفع دشواری‌ات و تو را سپاس بر رشد دادنت سپاس اندک و اعطا کردنت مزدی کامل و فرو ریختنت بار سنگین گناه و پذیرفتنت عذر بی‌جا و از دوش نهادنت بار گران تکلیف و هموار کردنت جایگاه ناهموار و بازداشتنت از کار بسیار زشت و تو را ستایش بر بلای بازگردانده شده و خوبی فراوان و دور ساختن امور ترسناک و رام کردن سخت ستمکار و تو را ستایش بر کمی تکلیف و بسیاری تخفیف و توان‌دهی ناتوان و فریادرسی اندوهگین و تو را ستایش بر فراخی مهلت دادنت و دوام فزون بخشی‌ات و بازگرداندن کیفرت و ستوده کارهایت و پیاپی بودن عطایت و تو را ستایش بر به تأخیر افکندن شتاب در عقاب و ترک غافلگیری در عذاب و هموار کردن راه توبه و فرود آوردن باران ابر، به‌درستی که تویی بسیار احسان کننده و پر بخشش.

مطلب قبلی مناجات کشف ظلم(برطرف شدن ستم)
مناجات طلب حوائج مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز