فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441


  • يا رب آن لعل شكرين چه خوش است با لبش ذوق هم نفس چه نكوست از خط عنبرين او خواندن ور زمن باورت نمی افتد مهرِ جانان به چشم جان بنگر من زخود گشته غايب او حاضر آن كه اندر جهان نمی گنجد تا فشاند بر آستان درش در جهان غير او نمی بينم كه همه اوست هر چه هست يقين جان و جانان و دلبر و دل و دين[134]

  • يا رب آن روی نازنين چه خوش است با رخش حسن هم قرين چه خوش است سخن لعل شكرين چه خوش است بوسه زن بر لبش ببين چه خوش است در ميانِ گمان يقين چه خوش است عشق با يار هم چنين چه خوش است در ميانِ دل حزين چه خوش است عاشقی جان در آستين چه خوش است دلم امروز هم برين چه خوش است جان و جانان و دلبر و دل و دين[134] جان و جانان و دلبر و دل و دين[134]

تشهّد ، با معرفت به حق

مگر اقرار حقيقی به وحدانيت او و نفی شريك از جناب او و شهادت به اين كه حضرتش مستجمع جميع صفات كمال است و خلاصه مگر تحقق تشهّد حقيقی بدون قلب سليم و دل پاك و جان آراسته و نفس پيراسته ممكن است ؟

ای رفيقان ! ای همسفران ! ای عزيزان ! ای دردمندان ! ای مستمندان ! ای فقيران ! ای بيچارگان ! ای آوارگان ! بياييد به دور هم حلقه زده و مدتی با چشم سر و دل ، بر حقارت و ذلت و مسكنت و آن همه بار گناه درونی و برونی خود اشك بريزيم و دامن آلوده جان و قلب و نفس و عقل و فطرت را با اين حزن درون و اشك برون پاك كنيم و با درخواست توفيق از او قدم از ميدان گناه بيرون نهيم و از اين منجلاب خطرناك محدوديت و ماديت و عصيان خود را نجات داده ، به كوی او روی آوريم و پس از بهره گيری از دريای معارف الهی به تشهّد بنشينيم ، باشد كه تشهّد ما با دعا و گفتار ما يكی شود و تا اندازه ای از اين راه رضای محبوب و خشنودی معشوق را جلب كنيم .

ای اميد دل نا اميدان ! ای داروی دردمندان ! ای جليس ذاكران ! ای مونس خسته دلان ! ما را از غرقاب گناه و ظلمت عصيان نجات داده ، و جان و دل ما را به نور عشقت روشن كن و سر ما را بر خاك آستانت فرود آر و خود با آن عنايت و كرم و لطف و محبت ، تشهّد را از عمق وجود ما ، با زبان ما بگو كه ما را برای تحقق تشهّد حقيقی و ثنای واقعی تو غير از اين راهی نيست .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز