فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

و آخرين مقام زهد ، مقام فقر است كه خالی بودن است قلباً و قالباً و نظراً و همت از هر چه جز حق باشد و باقی مقامات ديگر چون تسليم و محاسبه و مراقبه و تفويض و توكل و مثل ها در اين دو مقام كلی مذكور مندرجند .

چه نيكوست چشم از هر چيزی برداريم و محبت از هر شيئی قطع كنيم ، همه چيز را با خدا ببينيم و هر چيزی را برای او بخواهيم ، به وادی معرفت قدم نهيم و در مقام تحصيل عشق او برآييم كه جز اين طريق سعادت دارين قابل كسب نيست .

عمر را بيهوده صرف نكنيم و نقد ايام مفت از دست ننهيم ، بازيگری نكنيم و سرگرم تحصيل آنچه منفعت ندارد نشويم ، از عبادت و طاعت و خلوص و استقامت دور نيفتيم و راهی جز راه خدا نرويم كه بيراهه رفتن جز ضرر و خسارت محصولی ندارد .

حكيم نكته سنج ، نظامی گنجوی از باب نصيحت گويد :


  • اين چه زبان اين چه زبان دانی است نقد غريبی و جهان شهرتست با همه چون خاك زمين پست باش يك درم است آنچه بدان بنده ای حكم چو بر عاقبت انديشی است حجله همان است كه عذراش بست حجله و بزم اينك تنها شده صحبت گيتی كه تمنا كند با كه وفا كرده كه با ما كند

  • گفته و ناگفته پشيمانی است نقد جهان يك به يك از بهر توست وز همه چون باد تهی دست باش يك نفس است آنچه بدان زنده ای محتشمی بنده درويشی است بزم همان است كه وامق نشست وامقش افتاده و عذرا شده با كه وفا كرده كه با ما كند با كه وفا كرده كه با ما كند

حكمت در تحليه و صفات روحانی

در رساله شريف لقاء اللّه در باب اين حقيقت می خوانيم[362] :

چون سالك در اثر مجاهدت و توفيق ربانی از قسمت اول كه تنزيه و تطهير باطن از صفات خبيثه و مكروهه بود فراغت پيدا كرد و توانست در اين جهت تسلط و حكومت خود را بر جنود شيطانی و قوای او به دست آورد ، اتصاف به صفات روحانی شروع می شود .

به طوری كه معلوم گرديد ، صفات رذيله خبيثه ، به مناسبت و به اقتضای زندگی مادی محدود ، تاريك صورت می گرفت و هر چه سالك از تعلق و وابستگی و محبت حيات دنيا منقطع گرديد ، زمينه برای حيات آخرت و روحانی و نورانی فراهم می شود .

در اينجا سالك از مضيقه و محدوديت عالم مادی تخلص پيدا كرده و وارد می شود به جهان وسيع روشن روحانی .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز