فارسی
جمعه 22 فروردين 1399 - الجمعة 16 شعبان 1441

راه هاييكه به زورگويی ارباب زر و سيم بر طبقه فقير خاتمه می داد ، اسلام با اين روش هم قوانين جاری را محفوظ نگاه داشت و هم اصول اجتماعات و حقوق فردی را رعايت كرد و هم از فتنه بحران كمونيستی ممانعت بعمل آورد .

پس اسلام حد ميانه ای بين افراط و تفريط در اين باب اتخاذ نموده همانسان كه رفتارش در تمام قوانين اين چنين است .

قرآن اعلام داشت كه مال در دست ثروتمند ، چيزی جز امانت خدا نيست كه او را به حفظ و اداره و توزيع در راه های خوب و مفيد موظف گردانيده .

قرآن وحدت ملی را به مردم گوشزد كرد كه شامل همكاری و هم پايندگی بوده و اين كه اگر مال بدست برخی افتد ، باز بايد طوری باشد كه به تمام اجتماع نيرو و ايستادگی ببخشايد .

قرآن با بخل و امساك كه مانع دلسوزی و كمك بر ضعيفان ومستمندان است مبارزه كرد و بخل را از مهم ترين آفاتی دانست كه اجتماع انسانی را متضرّر و زندگی ملت ها و برنامه های عمرانی آنان را درهم می پاشد ! !

بخل مانع اظهار همدردی و تعاون است و نهال كينه كشت می كند و از آن در نفوس توده مردم ، انقلابی پديد می آيد كه همه جا را به ويرانی می كشد .

قرآن مجيد ثروتمندان را به خاطر تقصير در ادای حق فقير تهديد می كند و اين كه چرا نيازمندی های او را به نفع منافع شخصی خود تصاحب می كنند ، در جايی می گويد :

نفرين فقرا بر صاحبان ثروت !

در قرآن مجيد آمده :

از ربا دست بكشيد ، اگر دست برنداريد به جنگ با خدا و رسول برخاسته ايد[324] .

اين جنگی كه خدا در آيه شريفه بيان داشته و نفرينی كه از جانب فقرا بر جان اغنيا می نشيند و تفسير ورطه های بدی ، همه و همه را واگذار می كنيم به آنچه كه اكنون در ميان ملل متمدن از جنگ طبقاتی برپاست و اين همه حوادث و دشواری هايی كه خود از هر ناطق زيردستی گوياترند .

قرآن ، عواطف و وجدان انسانی را در اين باره برانگيخته و پاداش و زندگی خوشی هم در برابر آن وعده داده است .

برای بدست آمدن اين موضوع كه مستمند و بيچاره چه اندازه در اسلام مورد عنايت قرار گرفته ، كافی است كه بدانيد نامشان تقريباً در تمام سوره های قرآن ذكر گرديده و بر دستگيريشان تشويق و امر مؤكد شده است .

ثروتمندان ، اگر به وظائف اسلامی خود عمل كنند ، بسياری از مشكلات اجتماعی حل می شود و خود آنان در دنيا و آخرت از كارشان بهره كافی خواهند برد ، اما اگر به وظيفه الهی و انسانی خود عمل نكنند ، ضعيفان در رنج و مصيبت مانده و خود آنان از قهر الهی در دنيا و آخرت در امان نخواهند ماند .

فلسفه زكات در قرآن

فلسفه عالی اجتماعی زكات و ساير شقوقش ، صدقات و كفارات و زكات فطر ، توسط قرآن مجيد بيان گرديده كه آن اجتناب از خطريست كه مبادا عده ای مال را در انحصار خود بياورند و پيوسته آن را تنها ميان خود به جريان اندازند .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز