فارسی
پنجشنبه 14 فروردين 1399 - الخميس 8 شعبان 1441

در قرآن و روايات وقتی به مفهوم و مورد زكات برمی خوريم ، می بينيم ، زكات حكم لازمی است كه شامل تمام نعمت های الهی كه در دسترس انسان است می باشد ، به فرموده حضرت صادق عليه السلام زكات حقيقتی است كه حتی شامل هر مويت و هر لحظه ای از لحظات عمرت می شود .

و شما به حقيقت ملاحظه كنيد ، زكات با اين معنا و مفهوم وسيعش اگر به دست هر متدينی به دين اسلام عمل شود ، چه منافعی در دنيا و آخرت عايد انسان و جامعه اسلامی می شود ! !

خوشبختی دنيا و آخرت انسان در اين است كه همرنگ حق باشد ، اين همرنگی در سايه اطاعت از دستورهای حضرت رب العزه به دست می آيد .

زكات برای قلب و روح ثمر بخش و برای دنيا و آخرت انسان چراغی روشن و برای جامعه پركننده خلأهاست .

زكات شامل تمام نعمت های مادی و معنوی است و بخل ورزی نسبت به آن عامل عذاب انسان در قيامت است .

بخل يا خطرناك ترين بيماری

خيلی عجيب است كه تمام نعمت های لازم به اراده حضرت حق ، از تمام جوانب خلقت ، بدون كم ترين بخل و امساكی به انسان برسد و بر انسان لازم اخلاقی و شرعی و طبيعی باشد كه از آنچه به او می رسد ، به نيازمندان برساند ، ولی در رساندن نعمت های مادی و معنوی حق ـ كه مالك واقعی اش خداست ـ به نيازمندان ، آدمی گرفتار امساك و بخل باشد ! !

چه عجيب است كه انسان بگويد : چون نيازمند به نعم مادی و معنوی هستم بايد به من برسد ، ولی وقتی خودش با اين قضاوتی كه نسبت به خود دارد در برابر نيازمندان به امور مادی و معنوی برسد ، از علاج نياز آنان امساك كند ، بايد به بخيل گفت : اگر به هنگام نيازمنديت به امور مادی و معنوی تمام عوامل پرداخت كننده نعم ، از عنايت و لطف به تو باز بايستند در چه وضعی قرار می گيری و آيا متوقع اين هستی كه به وقت احتياج به فريادت نرسند ؟

پس از بخل و امساك بپرهيز و خدا را در تمام امور مادی و معنوی محور قرار ده و چنگ به ريسمان محكم عبادت و اطاعت زن و باعث زحمت و رنج خود و افتضاح و رسواييت در دنيا و آخرت مباش .

قرآن و مسئله بخل

قرآن كه كتاب حكمت و ارشاد و هدايت و كتاب آموزش و پرورش است ، انسان را از بخل برحذر می دارد و بخيل را منفور حق و لايق عذاب روز قيامت می داند :
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز