فارسی
سه شنبه 19 فروردين 1399 - الثلاثاء 13 شعبان 1441

يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملتی را [ به سوی بلا ، نكبت ، شكست و شقاوت ] تغيير نمی دهد تا آن كه آنان آنچه را [ از صفات خوب و رفتارشايسته و پسنديده ] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغيير دهند .

و چه تغييری بالاتر از تغيير وضع شهوات و از باطل خارج شدن به راه حق و حقيقت است .

شهوات چراگاه لذيذ شياطين است و تا زمانی كه در اين مرتع آب و علف زياد ببينند رها كننده نيستند !

و تا اين ناكسان خطرناك در اين مرغزار در تردد و رفت و آمدند ، جلال و جمال او برای عبد كشف نمی شود و عبد به مقام شهود نمی رسد و عبد در كمال بيچارگی و بدبختی محجوب از زيارت و لقای اوست ، به فرموده پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله :

لَوْلا الشَّياطينَ يَحُومُونَ[292] عَلی قُلُوبِ بَنی آدَمَ لَنَظَرُوا إلی مَلَكُوتِ السَّماءِ[293] .

اگر شياطين دور قلبهای بنی آدم حلقه نمی زدند هر آينه بنی آدم پی عظمت ملكوت و سموات می برد .

به همين خاطر در رواياتی كه گذشت از روزه به عنوان باب عبادت و سپر از آفات دنيا و عذاب آخرت ياد شده است :

اقسام روزه

بيداران راه خدا ، بر اساس آيات كتاب حكيم و روايات وارده در معارف الهيه روزه را به سه درجه تقسيم كرده اند :

1 ـ روزه عموم

2 ـ روزه خصوص

3 ـ روزه خاص الخاص

روزه عموم

حفظ شكم و شهوت از خوردن و آشاميدن و بهره گيری از غريزه جنسی و رعايت آداب ظاهری است .

روزه خصوص

حفظ گوش و چشم و زبان و دست و پا و سائر جوارح از گناهان و آثام است .

روزه خاص الخاص

روزه قلب از هموم دنيويه و افكار پست و كفّ او از ماسوی اللّه است افطار اين روزه به فكر در ماسوی اللّه و توجه به دنيا و متاع آن است مگر دنيايی كه مقدمه دين باشد كه اين گونه دنيا زاد آخرت است و فكر در آن نيكو و مستحسن می باشد .

ويژگی روزه خاص الخاص

ارباب قلوب می گويند : تحرك همت در وقت روزه و روزه برای تدبير معاش افطار خطای قلب است و اين خطا ناشی از عدم اطمينان به جناب مولاست ، البته اين گونه روزه مخصوص به انبيا و صديقان و مقربان و رتبه و مقام با عظمت آن هاست .

قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ [294] .

بگو : خدا ، سپس آنان را رها كن .

روزه حقيقی ، كشنده هوای نفس و از بين برنده شهوت غلط طبع است ، روزه صفای دل ، طهارت جوارح ، عمارت ظاهر و باطن و شكر نعم حق و وسيله احسان به فقرا و آورنده تضرع و خشوع و بكا و ريسمان التجای به حق و سبب شكستن اراده غير خدايی و تخفيف دهنده حساب و چند برابر كردن حسنات است .

ما را يارای روزه خاص الخاص نيست كه اين روزه در شأن و در قدرت انبياست ، آنان هستند كه در مقام فنای فی اللّه و بقای باللّه بسر می برند و در هيچ شأنی جز حضرت او نيستند و غير او نمی بينند و نمی دانند و نمی خواهند ، موجوديت و حيثيت و حقيقت آن بزرگواران مترنم به اين معناست :
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز