فارسی
يكشنبه 01 بهمن 1396 - الاحد 4 جمادى الاول 1439
مناجات و دعا

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

چه تو خود ما را به حفظ امانت ها فرمان دادى، پس اين امانت مرا گاه فرارسيدن مرگم به من برگدان، به رحمتت اى مهربان ترين مهربانان.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

و جنبش و نيرويى نيست جز به عنايت خداى والاى بزرگ، خدايا اى مهربان ترين مهربانان، اين يقين و استوارى در دينم را به تو سپردم و تو بهترين امانتدارى،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

و از محبوبانت: پيامبر و خاندانش را در بارگاه تو شفيع آوردم و تو كريم ترين كريمانى و مهربان ترين مهربانانى و درود خدا بر پيامبران محمّد و همه خاندانش آن پاكان و پاكيزگان و سلام بسيار او بر آنان باد،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

خدايا! بخششت اميد من و كرم و رحمتت آرزوى من است، عملى كه به آن سزاوار بهشت باشم ندارم و طاعتى كه به آن شايسته خشنودى گردم در پرونده ام نيست، جز اينكه يگانگى و دادگرى ات را باور دارم، و به احسان و فضلت دل بستم

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

و شهادت میدهم كه مرگ حق است و سؤال قبر و برانگيخته شدن حق و ورود خلايق به محشر و صراط و ميزان، و حساب حق و كتاب و بهشت و جهنم همه و و همه بر حق است و ساعت موعود آمدنى است، هيچ ترديدى در آن نيست و اينكه خدا آنان كه در قبرها هستند را برخواهد انگيخت.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

و ايشان سروران همه اهل بهشت و شفيعان روز جرا و امامان اهل زمين بطور يقين، و برترين جانشين پسنديده، و شهادت میدهم كه مرگ حق است و سؤال قبر و برانگيخته شدن حق است.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  
قائم منتظر مهدى، آن اميدبخشى كه به بقايش دنيا باقيست، و از بركتش بندگان روزى يافته اند و به وجودش زمين و آسمان استوار گشته است و خدا به وسيله او زمين را از عدل و داد پر می كند، پس از آنكه از ستم و بيداد پر شده و شهادت میدهم كه گفتار آنان حجّت، و پيروى ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

قائم منتظر مهدى، آن اميدبخشى كه به بقايش دنيا باقيست، و از بركتش بندگان روزى يافته اند و به وجودش زمين و آسمان استوار گشته است و خدا به وسيله او زمين را از عدل و داد پر می كند،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
و شهادت مى دهم كه امامان نيكو كردار و جانشيان نيكوكار پس از رسول برگزيده خدا، على سركوب گر كافران است و پس از او سرور فرزندانش حسن بن على، سپس برادرش نواده پيامبر، پيرو رضاى خدا: حسين، سپس عبادت كننده على، سپس باقر محمّ، سپس صادق جعفر، سپس كاظم موسى، ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

به او ايمان آورديم و به آنچه ما را بسوى آن دعوت كرد و به قرآنى كه خدا بر او نازل نمود و به جانشينش كه در روز غدير معين كرد و با گفته اش به او اشاره نمود و فرمود: «اين على است» .

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

پيامبران را برانگيخت تا دادگرى اش را بيان كنند و جانشينان آنان را بگماشت تا نمايان سازد عطاى بیحد و فضلش را و ما را از امت سرور انبياء و بهترين اولياء و برترين برگزيده ها و والاترين پاكان محمّد، (درود خدا بر او و خاندانش) قرار داد،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

طاعت را تكليف ننمود جز به كنترل از ظرفيت و طاقت، منزّه است او چه آشكار است كرمش و چه والاتر است مقامش، منزّه است او چه، بزرگ است عطايش و چه بزرگ است احسانش

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

آن را كه بخواهد از چنگش نرهد موانع تكليف را برطرف ساخته و توفيق را يكسان قرار داده است بين ناتوان و شريف، ممكن نمود اداى وظيفه را و راه دورى جستن از حرام را هموار ساخت،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

و از حكومتش راه گريزى نيست، و از شدّت خشمش پناهگاهى وجود ندارد و از انتقامش راه نجاتى نمى باشد، رحمتش بر خشمش پيشى گرفت،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

 و بقايش بعد از بعد است بدون جابجايى و دگرگونى، توانگر است در آغاز و انجام، بى نياز است در باطن و ظاهر، در داورى اش ستمى نيست و در اراده اش انحرافى وجود ندارد، و در تقديرش بيدادى به چشم نمى خورد،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

توانا بود پيش از پيدايش توانايى و نيرو، دانا بود پيش از آفريدن دانش و آفرينش، همواره پادشاه بود آنگاه كه نه كشورى بود و نه مالى، و هميشه منزّه بود در همه حال، وجودش پيش از پيش بود در آغاز محض

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

آن تواناى بى ابتدا داناى بى انتها، زنده يكتا، موجود هميشگى، شنوای بينا، خواهان ناخواه، دريابنده بى نيازى، كه او شايسته اين صفات است و او در پرده عزّ صفات خويش آنگونه است كه تنها خود داند

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

 چنان كه خود گواهى، داد بر يگانگی ذاتش و هم گواهى دادند فرشتگان و صاحبان دانش از بندگانش بر اينكه معبودى جز او نيست، هم او كه صاحب نعمتها و احسان و كرم و بخشش است

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

همانا دين راستين نزد خدا اسلام است و من بنده ناتوان گنهكار نافرمان نيازمند ناچيز تو گواهى مى دهم به نعمت دهنده و آفريننده و روزی بخش و اكرام كننده خويش.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى اش هميشگى است.خدا برپا دارنده عدل و داد گواهى داد كه معبودى جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهند كه معبودى جز او نيست هم او كه عزّتمند و حكمت مدار است،