Azəri
Wednesday 22nd of January 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Həyatda olanlara təvəssül edib yardım diləmək

Həyatda olanlara təvəssül edib yardım diləmək
Həyatda olanlara təvəssül edib yardım diləmək Bu dünyada ömür sürənlərdən yardım diləyib kömək istəmək də olar. Bunu şirk hesab etmək olmaz. Bu, Quran dastanlarının düzgün bilib təsdiqlədiyi məsələlərdəndir. Məsələn, Yusif peyğəmbər zindanda olarkən öz zindan yoldaşına azad olan kimi onun vəziyyəti barədə zamanın padşahı ilə söhbət etməsini xahiş edir. [1] (اذكرني عند ربك) ...

Vahabi etiqadının yeni təhlili

Vahabi etiqadının yeni təhlili
Vahabi etiqadının yeni təhlili(4) Bismillahir Rəhmanir Rəhim DÖRDÜNCÜ SÖHBƏT Şiə və Vahabiçilik etiqadı əsasında təvəssül, ölüm və şəfaət Vahabiçilik və təvəssül Bu fəsldə vahabi nəzərincə təvəssül məsələsi araşdırılacaqdır. Bu firqənin alimləri deyirlər: “Allahdan qeyrisinə təvəssül etmək, insanın hansısa bir qəbirlə üzbəüz dayanıb namaz qılması Rübubi Tovhidlə uyğun ...

TƏQLİD

TƏQLİD
TƏQLİD Məsələ: 1. Üsuli-dində təqlid etmək caiz deyildir. Müsəlman bir şəxs üsuli dində yəqinə çatmalıdır. Dinin qeyri-zəruri hökmlərində isə ya müctehid olub öz ictihadına uyğun əməl etməli, ya müctehidə təqlid etməlidir (yə”ni onun göstərişlərinə müvafiq olaraq əməl etməlidir), ya da ehtiyatın keyfiyyətinə agah olduğu halda ehtiyata əməl etməlidir ki, öz şər”i vəzifəsini ...

Vahabi etiqadının yeni təhlili(1)

Vahabi etiqadının yeni təhlili(1)
Vahabi etiqadının yeni təhlili(1) Bismillahir Rəhmanir Rəhim Müqəddimə On iki il bundan öncə “Vahabi etiqadının yeni təhlili” adlı kitab yazılmışdı. Bu günə qədər Qum Elmi Hövzəsi İslami Təbliğat Müəssisəsinin mərkəzi nəşriyyatı tərəfindən üç dəfə çap olunub yayımlanmışdır. Kitabın dördüncü çapı zamanı onun fəsilləri barəsində yeni fikirlər irəli sürüldü və ilahi yardımlar ...

İslam dini və elm

İslam dini və elm
İslam dini və elm Allahın adı ilə   Müasir zəmanəmizdə, bəzi "ziyalıların" ağzından tez-tez belə tövsiyələr eşidirik:"Gənclər dindən uzaq gəzsələr yaxşıdır, din insanı cahil edər, inkişafdan saxlayar".           Qəribə bir haldır ki, dünya səviyyəli, müsəlman olmayan alimlərin Quranı bir elm mənbəyi kimi, İslam dinin, dinlərin ən mükəmməli kimi tanıtdıqları bir çox "ziyalı" ...

BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT

BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT
BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT Peyğəmbəri Əkrəmin (s) vəfatından sonra yenicə qurulmuş İslam cəmiyyətində irəli çəkilən ən mühüm bəhslərdən biri də Peyğəmbəri Əkrəmin canişini və xilafət məsələsi idi. Peyğəmbərin bə`zi səhabələrinin rə`ylərinə əsasən, Əbu Bəkrin xilafətini qəbul etdilər, digər bir qrup isə inandı ki, Peyğəmbərin canişini elə o həzrətin tə`yin etməsi əsasında olub, ...

İMAMƏT

İMAMƏT
Dar qesmat vasad az left aval item akhar.   İMAMƏT Dini əqidələrimizin əsaslarından biri də «İmamət» mövzusudur. İslam peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləm xalq üçün ilahi peyğəmbər olmaqla yanaşı, müsəlman ümməti üçün dahi rəhbər də sayılırdı. Amma bütün ilahi peyğəmbərlər bir gün dünya ilə vidalaşdığı kimi, İslam peyğəmbəri də 63 il yaşayaraq ...

Dar qesmat vasad az left aval item akhar .

Dar qesmat vasad az left aval item akhar .
Dar qesmat vasad az left aval item akhar .   DİN VƏ MƏZHƏBİN ƏSASLARI Məhəmməd zəkalı bir şagirddir. O, hamı ilə mehriban davranır, böyüklərə hörmət edir və özündən kiçiklərə kömək göstərir. Elə buna görə də ailəsi, dostları və müəllimləri onu çox sevirlər. O, müəllimə çox diqqətlə qulaq asır və bütün dərsləri yaxşı başa düşür. Dərs barəsində və ümumiyyətlə başa ...

QӘDİR-XUM HADİSӘSİ

QӘDİR-XUM HADİSӘSİ
28. QӘDİR-XUM HADİSӘSİ Tarixin daş yaddaşına silinməz hərflərlə həkk olunmuş Qədir-xum hadisəsi Әli (ə)-ın imamət və xilafətinə şəhadət verən ən böyük dəlildir. Qədir-xum hadisəsinin mö᾿təbər sənədlərini araşdırmazdan öncə hadisənin mahiyyəti barədə xülasə şəkildə mə᾿lumat veririk: Hicrətin 10-cu ilində, yəni İslam Peyğəmbərinin (s) ömrünün son ilində həzrət Məhəmməd (s) ...

ӘLİ (Ә) Quranİ-KӘRİMDӘ

 ӘLİ (Ә) Quranİ-KӘRİMDӘ
26. ӘLİ (Ә) Quranİ-KӘRİMDӘ bəzi alimlər iddia edirlər ki, Әli (ə) şiə məzhəbinin təsəvvürləri qədər fəzilət sahibi olsaydı, mütləq Qurani-Kərimdə adı çəkilərdi. Әvvəla qeyd etməyi lazım bilirik ki, bir şəxsin Qurani-Kərimdə adının çəkilib-çəkilməməsi onun fəzilətini təsdiq və ya təkzib etmir. Zeyd ibni Haris sadə bir müsəlman olmasına baxmayaraq, səhabələr arasında yeganə ...

YEZİD İBNİ MÜAVİYӘ

 YEZİD İBNİ MÜAVİYӘ
23. YEZİD İBNİ MÜAVİYӘ Yezid ibni Müaviyənin törətdiyi cinayətləri, İslam tarixinə yazdığı silinməz ləkələri yazmaq üçün illərlə vaxt, onlarla kitab lazımdır. Allahın dinini və qiyaməti açıq-aşkar təkzib edən bu fasiq çox böyük məharətlə atasının törətdiyi cinayətlərə kölgə saldı. Görəsən nadan təəssüb gözlərini örtən qərəzli qələm sahibləri Yezid ibni Müaviyənin törətdiyi ...

ÜÇÜNCÜ XӘLİFӘ OSMAN İBNİ ӘFVAN

ÜÇÜNCÜ XӘLİFӘ OSMAN İBNİ ӘFVAN
20. ÜÇÜNCÜ XӘLİFӘ OSMAN İBNİ ӘFVAN İkinci xəlifə Ömər ibni Xəttabın vəfatından sonra onun müəyyənləşdirdiyi altı nəfərlik şura Osman ibni Әfvanı müsəlmanların üçüncü xəlifəsi təyin etdi. Üçüncü xəlifənin qarşısında qoyulan ilkin şərtlərin ən mühüm tərəfi onun Peyğəmbər (s), Әbu Bəkr və Ömərin rəftarlarına uyğun xilafət etməsi idi. Lakin çox təəssüflər olsun ki, ...

İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB

İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB
17. İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB Birinci xəlifə Әbu Bəkr ibni Qəhafənin vəfatından sonra onun vəsiyyəti ilə İslam xilafətini böyük səhabələrdən biri olan Ömər ibni Xəttab öz öhdəsinə götürdü. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, bu araşdırmalar ixtilaf salmaq, düşmənçilik yaratmaq məqsədi daşımır. Həmçinin qeyd etməyi lazım bilirik ki, bu məsələlərdə ümumiyyətlə ixtilaf doğuran ...

BİR DAHA SӘHABӘLӘR BARӘSİNDӘ

 BİR DAHA SӘHABӘLӘR BARӘSİNDӘ
13. BİR DAHA SӘHABӘLӘR BARӘSİNDӘ Әhli-sünnə alimlərinin şiələrin səhabələrə olan münasibətlərinə, bə᾿zən səhabələrin tənqid olunmasına irad etmələrinin köklərini araşdırmaq lazımdır. Nə üçün əhli-sünnə məzhəbləri bu qədər kəskin şəkildə səhabələrin arasında fərq qoymadan onları müdafiə edirlər? Әhli-sünnə məzhəbəri bütün səhabələrin səhvsiz, günahsız olduğuna ...

Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır:

Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır:
Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır: 1. Hədisin sənədləri; Sənəd dedikdə həmin hədisin raviləri yə᾿ni, hədisi nəql edən şəxslər nəzərdə tutulur. Silsiləvari olaraq, hədisi nəql edən şəxslər arasında ən azı bir nəfər yalançı və e᾿timadsız şəxs olarsa, həmin hədis sənəd e᾿tibarı ilə zəif sayılır və ona istinad ...

İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘ’YİN OLUNDU?

İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘ’YİN OLUNDU?
9. İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘ’YİN OLUNDU? Ötən bəhsimizdə ilahi hakimiyyətin tə’yin olunması yollarını araşdırdıq. Qeyd etdik ki, Peyğəmbərin (s) xəlifəsi və İslam hökumətinin rəhbəri yalnız Allahın əmri ilə Onun mə’sum Rəsulunun vasitəsi ilə tə’yin olunmalıdır. Bu məsələnin nə dərəcədə zəruri olmasını izah etməyə yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Kiçik bir müəssisənin rəhbəri ...

İbadət və Allahın hüzurunun dərki

İbadət və Allahın hüzurunun dərki
İbadət və Allahın hüzurunun dərki «Ey Əbuzər! Allaha, elə idabət et ki, sanki Onu görürsən. Çünki sən Onu görməsən də, O, səni görür». Hədisin bu hissəsi mütəvatir olmasa da, ən azı müstəfizdir. Müxtəlif vasitələrlə Peyğəmbərdən (s) və əksərən də, müxtəlif təbirlərlə Əbuzərin özündən nəql olunmuşdur. Buna bənzər başqa bir hədisdə belə buyurulur: «Xeyir, Allaha sanki Onu ...

İMAMƏT (2)

İMAMƏT (2)
İMAMƏT (2) Müsəlmanların imam və başçısı, Rəsuli-əkrəmin (s) canişini kimi xalqın dini və dünyəvi işlərinin idarə olunmasını öz öhdəsinə götürmək istərkən gərək bir sıra imtiyazlara malik olsun. Günah, xəta və səhvdən uzaq olsun ki, ictimaiyyəti səadətə doğru yönəldə bilsin və xalqa rəhbərlik etməyə haqqı olsun. Çünki özü təmiz olmayan şəxs xalqı doğru yola yönəldə ...

İMAMƏT (1)

İMAMƏT (1)
İmamət İMAMƏT (1) Dinin əsas etiqadlarının dördüncüsü imamətdir. İmamət nədir ? İmamət – yəni xalqın dini və dünyəvi işlərinin idarə olunması və rəhbərliyinin islam peyğəmbəri Muhəmməd ibn Əbdullahın (s) canişininə tapşırılması. İmamın olması peyğəmbərlərdən sonrakı dövr üçün iki cəhətdən zəruridir: 1 – Danışığı və fərmanı nüfuzlu olmayan bir rəhbər olmadan ictimai ...

BÜRHANIN BƏYANI

BÜRHANIN BƏYANI
BÜRHANIN BƏYANI    Qеyd оlunаn müqәddimәlәrә diqqәt yеtirərək bürhаnı bәyаn еdirik:    Mövcud аdlаndırılа bilәn şеy iki hаldаn хаricdә dеyildir: Yа vücud оnun üçün zәruridir ki, öz-özünә mövcud оlur vә "Vаcib əl-vücud" аdlаnır, yа dа оnun vücudunun zәrurәti yохdur vә bаşqа mövcudа bаğlıdır, vә "mümkün əl-vücud" аdlаnır. Аydındır ki, әgәr hәr hаnsı bir ...