Azəri
Sunday 24th of March 2019
  849
  0
  0

IMAM ƏLI ™-IN KITABININ ADI HÖKMLƏRDƏ

IMAM ƏLI -IN KITABININ ADI HÖKMLƏRDƏ

Əhli-beyt imamları ¢ Əli -ın Peyğəmbər ¡-in imlası ilə olan bu kitabını «Camiə» adlan dır mışlar:

«Kafi» və «Bəsairud-dərəcat» kitablarında Əbu Bəsirdən belə nəql olunur: Imam Sadiqin yanına gedib dedim: «Sənə fəda olum, mən sizdən bir məsələ soruşuram. Burada bir şəxs varmı ki, sözümü eşitsin?» Imam özü ilə başqa otaq arasındakı pərdəni kənara çəkdi və oranı yoxlayıb buyurdu: «Əba Məhəmməd! Nə istəyirsənsə, soruş!» Dedim: «Sənə fəda olum! Sizin şiələriniz deyirlər ki, Peyğəmbəri Əkrəm Əliyə elmdən bir bab öyrətdi ki, ondan min qapı açılırdı.» Buyurdu: «Əba Məhəmməd! «Camiə» bizim yanımızdadır, onlar nə bilirlər ki, «Camiə» nədir!» Mən dedim: Sənə fəda olum! «Camiə» nədir?» Həzrət buyurdu: «Uzunluğu Peyğəmbərin zira sı ilə yetmiş zira və onun imlası ilə olan bir səhi fədir. O həzrətin iki mübarək dodağından deyilmiş və Əlinin əl ləri ilə yazılmışdır. Bütün halal və haram hökmlər, ca maa tın ehtiyac duyduğu hər bir şey, hətta cızılmanın diyə si belə, orada qeyd olunmuşdur.» Sonra əlini mənə vuraraq buyur du: «Əba Məhəmməd! Mənə icazə verirsənmi?!» Dedim: «Sə nə fəda olum! Mən sizin qulluğunuzdayam, nə istəyir si niz sə edin.» O həzrət öz əli ilə məni sıxdı və buyurdu: «Hətta bunun diyəsi də!» Sanki bir qədər qəzəblənmişdi. Mən dedim: «Allaha and olsun, bu elmdir!»[1]

Süleyman ibni Xalid deyir ki, imam Sadiq -ın belə buyurduğunu eşitdim: «Həqiqətən bizim yanımızda «Camiə» adlı bir səhifə vardır ki, onda heç bir halal və haram, hətta cızılmanın diyəsi belə, buraxılmamışdır.»[2]

Digər bir rəvayətdə isə belə buyurulur: «Bizim yanımızda yetmiş ziralıq bir səhifə vardır ki, Peyğəmbərin imlası və həzrət Əlinin əlyazması ilədir. Elə bir halal və haram hökm yoxdur ki, onda olmasın, hətta cızılma belə.»[3]

Əli ibni Riab deyir: Imam Sadiq -dan «Camiə» barə sin də soruşduqda buyurdu: «O, yetmiş zira uzunluğunda olan bir səhifədir ki, dəvənin budu kimi aşılanmış dərinin üzə rində yazılmışdır. Camaatın ehtiyacı olan hər bir şey ora da vardır, elə bir hadisə yoxdur ki, orada gəlməmiş ol sun, hətta cızılmanın diyəsi belə.»[4]

Əbu Bəsir deyir: Imam Sadiq Ibni Şəbrəmənin fət va s ını xatırladaraq buyurdu: «Bu hara, «Camiə» hara! «Ca miə» Peyğəmbərin imlası və Əlinin əl xətti ilə yazıl mışdır, bütün halal və haram hökmlər, hətta cızılmanın diyə si belə, orada qeyd olunmuşdur.»[5]

«Kafi» və «Bəsairud-dərəcat» kitabında Əbi Şeybə deyir: Imam Sadiq -ın belə buyurduğunu eşitdim: «Ibni Şəb rə mənin elmi «Camiə»nin müqabilində məhvdir. O «Camiə» Pey ğəm bərin imlası və Əlinin əlyazması ilədir. «Camiə» bir kəs üçün heç bir söz qoymamışdır, o, halal və haram elm ləri əhatə edir. Həqiqətən qiyas səhabələri elmi qiyas yo lu ilə axtarmış, elmdən uzaqlaşmaqdan başqa bir şeyi əldə et məmişlər. Həqiqətən, Allahın dinində qiyas ilə məqsədə çat maq olmaz.»[6]

Əhli-beyt imamları ¢ məhz bu yolla şəxsi rə`y və nə zər dən bizarlıq etmiş, öz bəyanlarını Allaha və Pey ğəm bərə nisbət vermişlər ki, onu da Cəbrail Allah tərəfindən na zil etmişdir.

“CƏFR” KITABI VƏ “FATIMƏ MÜSHƏFI

Bə`zi rəvayətlərdən mə`lum olur ki, imam Əli -dan başqa imamlara çatan «Camiə» və «Cəfr» adlı iki kitab olmuşdur ki, birincisi halal və haram hökmlər, ikincisi isə gələcəkdə baş verəcək hadisələrlə əlaqədar olmuşdur.

Həmçinin öz anaları Fatimədən (Peyğəmbərin qızından) ya digar qalan üçüncü bir kitaba da malik olmuş və onu «Müs həfi Fatimə» adlandırmışlar. Onun bir hissəsi gələ cək də baş verəcək qeybi hadisələrlə əlaqədardır. Hər üç ki tab imam Əli -ın əli ilə yazılmışdır ki, burada on lar la əlaqədar rəvayətləri xatırladırıq.

«Bəsairud-dərəcat» kitabında Əbu Məryəmdən belə nəql olu nur: Imam Baqir mənə buyurdu: «Bizim yanımızda «Ca miə» adlı bir kitab vardır ki, onun uzunluğu yetmiş zi ra dır, hər şey, hətta cızılmanın diyəsi belə, orada qeyd olun muşdur. Bu kitab Peyğəmbərin imlası və Əli -ın əl yazması ilədir və bizim yanımızda «Cəfr» adlanır. O Uka za məxsus aşılanmış bir dəridə yazılmışdır. Onun haşi yələri yazılmış və doldurulmuşdur. (Indiyə qədər) ol muş və Qiyamət gününə qədər olacaq hadisələr hamısı orada qeyd olunmuşdur.»[7]

Həmçinin çoxlu sənədlərlə imam Sadiq -dan nəql olu nur ki, bə`zi qruplar o Həzrətin yanına gəlir və ondan Pey ğəmbəri Əkrəm ¡-in Əli üçün və imam Əli -ın da imam Həsən -a yadigar qoyduğu kitab barə sin də soruşurdular. Imam buyururdu: «Peyğəmbəri Əkrəm bi zim yanımızda bir şeyi əmanət qoymuşdur ki, ehtiyac duyu lan hər bir şey, hətta cızılmanın diyəsi və dırnağın diyə si də onda mövcuddur. Fatimə özündən bir Müshəfi ya di gar qoymuşdur ki, Qur`andan ayrıdır.»[8]

Əban ibni Osman, Əli ibni Hüseyndən nəql edir ki, imam Sadiq -a deyildi: «Əbdüllah ibni Həsən inanır ki, o, camaatın malik olduğu elmdən başqa şey bilmir.» Imam buyurdu: «Allaha and olsun ki, Əbdüllah ibni Hə sən düz demişdir və onun camaatın bildiyi elmdən başqa bir şeyi yoxdur; lakin Allaha and olsun ki, bizim yanı mız da bir «Camiə» vardır və onda halal və haramlar vardır, bi zim yanımızda «Cəfr» adlanır. Əbdüllah ibni Həsən bi lir mi ki, «Cəfr» nədir? Qoyun dərisidir, yoxsa keçi? Bizim ya nımızda Fatimə Müshəfi vardır. Agah ol, Allaha and ol sun ki, onda Qur`andan heç bir şey yoxdur, lakin Pey ğəmbərin im lası və Əlinin əlyazması ilədir. Camaat ətraf na hi yə lər dən Əbdüllahın yanına gəlib sual soruşduqda, o nə deyə cək dir?»[9]

PEYĞƏMBƏR ¡-IN SILAHI VƏ MƏKTUBLARI

«Bəsairud-dərəcat» kitabında Əli ibni Səiddən nəql olunur ki, imam Sadiq öz sözlərində buyurdu: «Həqi qə tən Peyğəmbəri Əkrəmin silahı, qılıncı və zirehli pal tarı bizim yanımızdadır. Allaha and olsun ki, Fatimənin Müshəfi də bizim yanımızdadır. Onda Allahın Kitabından bir ayə belə yoxdur, lakin Peyğəmbərin imlası və Əli -ın əl xətti ilə yazılmışdır. Allaha and olsun ki, «Cəfr» bi zim yanımızdadır. Onlar nə bilirlər ki, «Cəfr» nədir?! Qo yun dərisidir, yoxsa dəvə dərisi?!» Sonra bizə üz tutub bu yur du: «Sizə müjdə olsun, sevinməzsinizmi ki, Qiyamət günün də Əlinin ətəyindən yapışasınız, halbuki, Əli də Peyğəm bə rin ətəyindən yapışmışdır?!»[10]

Həmçinin Məhəmməd ibni Əbdül-məlikdən belə nəql olu nur: Təqribən altmış nəfərlə imam Sadiq -ın yanın da idik. Əbdül-xaliq ibni Əbdi Rəbbih gəldi və o həzrətə de di: Mən Ibrahim ibni Məhəmmədin yanında oturmuşdum. De yil di ki, siz belə demisiniz: «Əlinin kitabı bizim yanı mız dadır.» O isə dedi: «Xeyr, Allaha and olsun! Əli özün dən sonra heç bir kitab qoymayıbdır. Əgər Əli kitab qoymuş olsaydı, onda bir dəridən başqa bir şey deyildir. Mən is tər dim ki, bu qulamımın yanında olam və ondan heç bir qor xum da yoxdur.» Imam Sadiq oturdu və bizə üz tu ta raq buyurdu: «Allaha and olsun, siz deyən kimi deyildir! Onlar iki «Cəfr»dən ibarətdir ki, onda (çoxlu mətləblər) yazılmışdır. Xeyr, Allaha and olsun, o, iki dəridir ki, yunları hələ də üstündə qalır, onların biri çoxlu yazıları, di gəri isə Peyğəmbəri Əkrəm ¡-in silahını əhatə et mişdir. Allaha and olsun ki, bizim yanımızda uzunluğu yet miş zira olan bir səhifə vardır. Allah-taala elə bir hala lı və haramı yaratmamışdır ki, onda mövcud olmamış olsun, hətta bu cızıqların diyəsi belə (sonra kiçik barma ğı nın dırnağını cızdı). Bizim yanımızda bir Müshəf vardır. Allaha and olsun ki, o, Qur`an deyildir![11]

Əbdüllah ibni Sənan deyir: Imam Sadiq -ın yanında Həsənin övladının giriftarçılıqlarından söhbət düşdü, biz də «Cəfr»i xatırlatdıq. Imam bu zaman buyurdu: «Alla ha and olsun ki, o iki dəri – qoyun və keçi dərisi bizim ya nı mızdadır, Peyğəmbərin imlası və Əlinin əlyazması ilə dir. Bizim yanımızda uzunluğu yetmiş zira olan bir səhifə var dır ki, Peyğəmbərin imlası və Əlinin əlyazması ilə ya zıl mışdır. Ehtiyac duyulan hər bir şey, hətta cızıl manın diyə si belə onda vardır.»[12]

Əbül-qasim Kufinin rəvayətində deyilir: Həsənin övlad la rı «Cəfr»i xatırlatdılar və dedilər: «Çox da mühüm bir şey deyildir!» Bişr onu imam Sadiq üçün dedikdə, o həz rət buyurdu: «Bəli, onlar iki dəridirlər, biri keçi, biri isə qoyun dərisidir. Onlar elm ilə doludur.»[13]

Əbdüllah ibni Sənanın hədisində qeyd olunur ki, «Əli nin xətti və Peyğəmbərin imlası ilədir ki, o həzrətin iki mübarək dilindən eşidilmişdir.»[14]

Süleyman ibni Xalid deyir ki, Imam Sadiq buyurdu: «Həqi qətən, onların dedikləri «Cəfr»də onlara əzab-əziyyət ve rən şeylər vardır. Çünki onlar haqqı demirlər, «Cəfr»in əha tə etdiyi şeylər isə haqdan ibarətdir. Əgər onlar düz de səy dilər, gərək Əlinin qəzaya və fəraizlərini (əhkam və ir sin bölgüsü) çölə çıxarsınlar və siz də onlardan xala la rın və bibilərin (irs) payı barədə soruşun. Onlar Fati mə nin Müshəfini çölə çıxartsınlar ki, onda Fatimənin vəsiyyəti vardır, Peyğəmbərin silahı da onun içindədir.»[15]

Müəlla ibni Xüneys deyir ki, Imam Sadiq öz əmi oğ lan ları barəsində buyurdu: «Əgər onlar sizdən soruşsalar və siz də cavablarını versəniz, bu, mənim yanımda onlara «biz sizə çatan xəbər kimi deyilik, əksinə, biz bir qrupuq ki, elmi axtarırıq. Bu elm kimin yanındadır? Kimlər onun sa hi bidir? Əgər sizin yanınızdadırsa, sizə itaət edərik, əgər sizdən başqalarının yanındadırsa, onları axtararıq ki, sahiblərini tanıyaq» - deməyinizdən daha sevimlidir. (Son ra buyurdu:) Kitablar Əli ibni Əbi Talib -ın ya nın da idi, Iraqa gedən zaman onları Ümmü Sələməyə əmanət tap şırdı. Şəhadətə yetən zaman imam Həsən onu irs apardı. Imam Həsən də dünyadan gedəndə onu imam Hüseynə verdi, son ra atama verdilər.»[16]

Əli ibni Səid (yaxud Sə`d) deyir: Imam Sadiq -ın yanın da oturmuşduq, bizim səhabələrdən bir neçəsi də orada idi. Müəlla ibni Xüneys ona dedi: «Sənə fəda olum! Siz Hə sən ibni Həsənin əlindən nələr çəkdiniz?!» Sonra Təyyar ona dedi: «Sənə fəda olum, gedəndə küçələrin birində Mə həm məd ibni Əbdüllah ibni Həsəni gördüm. O, bir ulağa min mişdi və zeydiyyədən olan bir qrup da onun ətrafını tut muşdu.» Sonra onların arasında olan hadisələri xatır latdı və Imam onun cavabında «Cəfr» barəsində buyurdu: «Cəfr aşılanmış çantaya oxşar inək dərisidir. Onda ki tab lar, halal-haram elmləri, camaatın Qiyamət gününə qədər ehtiyac duyduqları hökmləri vardır ki, Peyğəmbəri Əkrəm ¡-in imlası və Əli -ın əlyazması ilədir. «Fa timə Müshəfi» də ondadır, lakin onda Qur`an ayələrindən heç biri yoxdur. Peyğəmbəri Əkrəmin üzüyü, zirehli paltarı, qı lıncı və bayrağı mənim yanımdadır. «Cəfr», bəyənməyən şəxs lərin əksinə olaraq, mənim yanımdadır.»[17]

Bə`zi rəvayətlərdən aydın olur ki, Fatimə Müshəfi yuxa rı da qeyd olunanlardan əlavə, bir mələyin sözlərindən iba rət dir ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra o həzrətlə danış mış, yaxud ona başsağlığı və təskinlik vermişdir. Belə ki, Həmmad ibni Zeydin «Kafi» kitabında nəql olunan rəva yə tin də deyilir: Imam Sadiq buyurdu: «Mütəal Allah öz Pey ğəmbərini qəbzi-ruh etdiyi zaman Fatimə o həzrətin vəfa tı ilə əlaqədar dərin kədərə batdı. Allah-taaladan başqa heç kəs onun qəm-qüssəsini bilməzdi. Buna görə də Allah onun yanına bir mələk göndərdi ki, qəm-qüssəsini azaltsın və təsəlli verib onunla danışsın... (Nəhayət deyir:) Fatimə dedi: Imam Əli -ı bundan agah etdim və o da onun sözlərini yazmağa başladı, onun yazılarından bir Müshəf yarandı.» Sonra imam Sadiq buyurdu: «Agah ol ki, onda halal-haramla əlaqədar heç bir şey yoxdur, lakin gələcək hadisələrin elmi ondadır.»[18]

Əbu Übeydə deyir: «Bizim köməkçilərimizdən bə`ziləri imam Sadiq -dan «Cəfr» barəsində soruşduqda, Həzrət buyur du: «O, elmlə dolu və inək dərisindən ibarətdir!» So ruşdu: «Bəs «Camiə» nədir?» Həzrət buyurdu: «O, yetmiş zira uzun luğunda olan bir səhifədir ki, dəvənin budu kimi də riyə bükülmüşdür. Camaatın ehtiyac duyduğu hər bir şey ora da vardır. Elə bir hadisə yoxdur ki, orada gəlməmiş olsun. Hət ta cızılmanın diyəsi belə.» Sonra dedik: «Bəs Fa ti mə nin Müshəfi» nədir?» Ravi deyir: Imam bir qədər sükut et dik dən sonra buyurdu: «Həm istədiyiniz, həm də istə mə di yi niz şeylər barəsində təhqiqat aparırsınız! Fatimə Peyğəm bə rin vəfatından sonra yetmiş beş gün yaşadı və atasının ayrılığından şiddətli qəm-qüssəyə düçar oldu. Cəbrail onun yanına gəlib başsağlığı və təskinlik verdi və onu ata sı nın vəziyyətindən agah etdi. Gələcəkdə baş verəcək hadi sə ləri ona bəyan etdi. Əli də onları yazdı. Bu yazılar «Fati mə Müshəfi» adını aldı.[19]

Mütəvatir şəkildə nəql olunan rəvayətlər göstərir ki, Əhli-beyt imamları hökmlərdə «Camiə» kitabını imam Əli -dan, gələcəkdə baş verəcək hadisələrlə əlaqədar «Cəfr» və «Fatimə Müshəfi» kitablarını irs aparmışlar. Bə` zi hədislərdən də aydın olur ki, bu kitablar inək dəri sin də qorunub saxlanırdı və onu «Cəfri-əbyəz» adlan dı rır dı lar. Peyğəmbərin silahı və o həzrətdən irs apardıqları hər şey də digər bir inək dərisində saxlanılırdı ki, ona da «Cəfri-əhmər» deyirdilər.[1] «Üsuli-kafi», 1-ci cild, səh.239, hədis:1; «Bəsairud-dərəcat», səh.151-152; «Vafi», 2-ci cild, səh.135. Bu hədis uzundur və biz onun ehtiyac duyulan miqdarını qeyd etdik.

[2] «Bəsairud-dərəcat», səh.142-143.

[3] Yenə orada, səh.143.

[4] Yenə orada, səh.142.

[5] Yenə orada, səh.145-146 və 148.

[6] «Üsuli-kafi», 1-ci cild, səh.57, hədis:14; «Bəsairud-dərəcat», səh.146-149-150; «Vafi», 1-ci cild, səh.58; Əbdüllah ibni Şəbrəmə Zəbiy kufəli şair və Mənsur Dəvaniqinin tərəfindən olan bir qazi idi ki, 144-cü ildə vəfat etmişdir. («Əl-kuna vəl-əlqab», 1-ci cild, səh.313.)

[7] «Bəsairud-dərəcat», səh.160.

[8] Yenə orada, səh.156.

[9] Yenə orada, səh.157-158. Əbdullah ibni Həsən, imam Əli ibni Əbi Talib ¢-ın nə və lərindədir, onun anası Fatimə də imam Hüseyn -ın qızıdır. Mənsur Abbasi 142-ci ildə onu və onun qardaşlarını Mədinədə həbs etmiş və 144-cü ildə onları Ha şi miyyə Mədinəsinə nəql etmiş və orada müxtəlif işkəncələrlə qətlə yetirmiş, bə`zi lərini diri-diri torpağa basdırmışdı. Əbdüllahın da evini onun üstünə uçur maqla dəfn etmişdi. Əbdüllahın oğlu Məhəmməd Nəfsi Zəkiyyə adı ilə məşhurdur ki, Mənsurun əleyhinə qiyam etmiş və 145-ci ildə Mədinədə şəhid olmuşdur. Onun digər övladı Ibrahim qardaşı Məhəmmədin şəhadətindən sonra Bəsrədə qiyam etmiş, o da həmin ildə qətlə yetirilmişdir. Bax: «Tarixi Təbəri», «Tarixi ibni Kəsir», «Tarixi ibni Əsir», 142-145-ci illərin hadisləri.

[10] «Bəsairud-dərəcat», səh.153.

[11] Yenə orada, səh.151.

[12] Yenə orada, səh.145 və 159.

[13] Yenə orada, səh.155.

[14] Yenə orada.

[15] Yenə orada, səh.157, xülasəsi, səh.158-də

[16] Yenə orada, səh.167, onun xülasəsi, səh.168.

[17] Yenə orada, səh.156 və 160.

[18] «Üsuli-kafi», 1-ci cild, səh.240, hədis:1.

[19] «Üsuli-kafi», 1-ci cild, səh.241, hədis:5; «Bəsairud-dərəcat», səh.150; «Vafi», 5-ci cild, səh.135.

  849
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Nigeriya xalqı Şeyx Zəkzəkiyə azadlıq tələbilə növbəti mitinqini keçirdi – Foto
      Ərəbistan qırıcıları Yəməndə uşaqları daşıyan avtobusu hədəfə alıblar
      İMAMLARDAN ŞƏFAƏT İSTƏMƏK
      Səudiyyə təcavüzkarları ağır tələfata məruz qalıblar
      Qüdsə səfər edən Mikayıl Cabbarov işğalçı sionist rejimilə işbirliyi qurur
      Təqlid mərcələri Ümumdünya Qüds Gününə çağırış etdilər
      İnqilab Rəhbəri: Atom Enerjisi Təşkilatı tez bir zmaanda 190 min su istehsalına çatmağa ...
      İmam Əlinin(ə) şəhadəti münasibəti ilə matəm mərasimi islam inqilabının böyük ...
      Təqlid mərcələri Qüds günü yürüşündə geniş iştiraka çağırıblar
      Almaniya pivə şirkətindən İslama qarşı sayğısızlıq: Pivə şüşələrinin qapaqlarına ...

 
user comment