Azəri
Sunday 24th of March 2019
  678
  0
  0

Fatimə ∞ Müshəfi” barəsində yeni əKs-təbliğatlar

2-“Fatimə Müshəfi” barəsində yeni əKs-təbliğatlar

Son əsrin yazıçılarından bə`ziləri Əhli-beyt ¢ mək tə binin ardıcıllarının əleyhinə yeni təbliğatlara baş laya raq demişlər: «Onların başqa bir Qur`anı var və «Müshəfi Fa timə» adlanır.» Bu əks-təbliğatların səbəbi budur ki, Fa ti mənin kitabı da «Müshəf» adlandırılmışdır, Qur`ani-Kə ri mə də bə`zi müsəlmanlar tərəfindən «Müshəf» adı veril miş dir. Halbuki, Əhli-beyt ¢ hədislərində aşkar şəkil də deyilir ki, «Fatimənin Müshəfində Qur`andan heç bir şey yox dur», o, sadəcə Islam ümmətinə hökumət edəcək kəslərin rəva yətlərini ehtiva edir. Hətta Imam Sadiq , Imam Hə sən -ın nəvələrindən olan Məhəmməd və Ibrahimin, Mən sur Dəvaniqinin əleyhinə qiyam etdiyi zaman buyurmuşdur:

لَيْسَ فِي كِتَابِ اُمِّنا فَاطِمَةَ اسْمُ هَؤُلاَءِ فِي مَنْ يَمْلِكُ هَذِهِ الْاُمَّةَ

"Anamız Fatimənin kitabında bu kəslərin adı bu ümmətə hökmranlıq edəcək kəslərin çərgəsində qeyd olunmayıbdır."[1]

Bundan əlavə, Qur`an üçün «Müshəf» adı nə Qur`ani-Kə rim də, nə də şərif Nəbəvi hədislərinin heç birində gəlməmiş dir. Lakin Qur`ani-Kərim üçün «Kitab» adı bə`zi ayələrdə gəlmişdir. Bununla eyni zamanda xüləfa məktəbi Sibəveyhin nəhv elmində yazdığı «Kitab»ı da kitab adlandırmışlar!

Mütəal Allah aşağıdakı ayələrdə və digər onlarla ayədə Qur`ani-Kərimi «kitab» adlandırmışdır:

«Bəqərə» 2, 85, 89, 129 və 151:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

Bunların varlığı ilə belə, əgər bir kəs «Sibəveyhin kitabı Allahın Kitabından iki dəfə böyükdür» – desə, onun məq sədi «Sibəveyhin kitabı Allahın Kitabından böyük olan bir Qur`andır» demək deyildir və Əhli-beyt məktəbinin ardı cıl larından heç biri də bu cür adqoymaya e`tiraz etməmişlər.

Sonda qeyd etməliyik ki, Islam düşmənləri bu cür söz lər dən öz məqsədlərinə istifadə etmiş, onları Qur`ani-Kərimdə eyb axtarmaq üçün bir vasitəyə çevirmişlər! Allah bu kimi yazı çıların bə`zilərinə bəsirət versin ki, bu cür səfeh söz lər danışmaqdan, boşboğazlıqdan çəkinsinlər!

Bəli, bu günlərdə müsəlmanların əlində olan Qur`an məhz Al lah-taalanın Peyğəmbərə nazil edərək onu tamam-kamal həd də çatdırdığı, Peyğəmbərin vəfatından sonra da səhabə lə rin bir yerə toplayıb Islam ölkələrinin hər bir yerinə yay dıq la rı həmin Qur`andır. O Qur`anın əvvəli "Bismillahir-Rəh ma nir-Rəhim, əl-həmdu lillahi Rəbil-aləmin", axırı isə "mi nəl-cinnəti vən nas" kəlmələrindən ibarətdir və o dövrdən in diyə qədər – bu Qur`anın müsəlmanların əlində olduğu vax ta qədər – heç bir ixtilaf olmadan onda artırılma-azaldılma olmamışdır. Yal nız onun mütəşabeh ayələrinin təfsir və yozumunda ixti laf əmələ gəlmişdir. Onun da səbəbi budur ki, mütəşabeh ayə lərin təfsiri hədislərdən əxz olunmuşdur, müsəlmanlar da Pey ğəmbər ¡ hədisi barəsində ixtilafa düşmüşlər ki, son rakı bölmələrdə bunun mənşəyi bəyan olunacaqdır. 

IKinCi fəsil

 

IKi məKtəbin Peyğəmbər ¡ sünnəsi barəsindəKi nəzərləri

1-Iki məktəbin Peyğəmbər ¡-dən hədis rəvayət edən şəxslər (ravilər) barəsindəki nəzəri;

2-Iki məktəbin Peyğəmbər ¡n hədisinin birinci hicri əsrində yayılması barəsindəki nəzəri;

3-Birinci hicri əsrinin axırlarına qədər Peyğəmbər ¡ sünnəsinin yazılmasının qadağan olunması:

a-Əbu Bəkrin və Ömərin dövründə;

b) Osmanın dövründə;

v) Müaviyənin dövründə;

q) Israiliyyat qapısının açılması;

ğ) Ömər ibni Əbdül-Əzizin dövründə;

e) Bir-birinə zidd olan iki hədisin yaranma səbəbləri.


 

Müqəddimə

Hər iki məktəb Peyğəmbəri Əkrəm ¡-in sünnəsinin is lami şəriət mənbələrindən olmasına və ona əməl edil mə si nin vacibliyinə iman gətirmiş və bu barədə yekdil nəzərə ma lik dirlər. Lakin Peyğəmbəri Əkrəm ¡-in sünnəsi, yə` ni o həzrətin sirəsi, hədisi və başqalarının əməllərini təs diq etməsi (buna təqrir deyilir) ravilərin rəvayət etməsi va si təsilə əlimizə çatdığından, bu iki məktəb aşağıdakı iki məsələ barəsində ixtilafa düçar olmuşlar:

1-Peyğəmbər ¡-dən rəvayət nəql edənlərin bə`zi vasi tə ləri barəsində;

2-Birinci hicri əsrində Peyğəmbər hədisinin yazılma sının caiz olması barəsində.

Biz, Allahın köməyi ilə, gələcək bəhslərdə hər iki möv zu nu araşdıracağıq.[1] Kitabın axırında «Əhli-beyt ¢-ın nəzərində islami şəriət» babına müraciət edə bilərsiniz.

  678
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Nigeriya xalqı Şeyx Zəkzəkiyə azadlıq tələbilə növbəti mitinqini keçirdi – Foto
      Ərəbistan qırıcıları Yəməndə uşaqları daşıyan avtobusu hədəfə alıblar
      İMAMLARDAN ŞƏFAƏT İSTƏMƏK
      Səudiyyə təcavüzkarları ağır tələfata məruz qalıblar
      Qüdsə səfər edən Mikayıl Cabbarov işğalçı sionist rejimilə işbirliyi qurur
      Təqlid mərcələri Ümumdünya Qüds Gününə çağırış etdilər
      İnqilab Rəhbəri: Atom Enerjisi Təşkilatı tez bir zmaanda 190 min su istehsalına çatmağa ...
      İmam Əlinin(ə) şəhadəti münasibəti ilə matəm mərasimi islam inqilabının böyük ...
      Təqlid mərcələri Qüds günü yürüşündə geniş iştiraka çağırıblar
      Almaniya pivə şirkətindən İslama qarşı sayğısızlıq: Pivə şüşələrinin qapaqlarına ...

 
user comment